บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ203 -โปรเเกรมโอซาก้า เกียวโต 5 วัน 4 คืน

0
6 Hours
Availability : มีนาคม-พฤษภาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ
รายละเอียดทัวร์

วาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – โอซาก้า -เกียวโต – คิโยมิสึ(วัดน้ำใส) – วัดคินคะคุจิ – ป่าไผ่อาราชิยาม่า – ปราสาทฮิเมจิ – โกเบฮาเบอร์แลนด์ – Rokko Garden Terrace – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินคันไซ - วาคายาม่า - ตลาดปลาคุโรชิโอ - ริงกุเอ้าท์เล็ท - โอซาก้า

 • เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
  เดินทางสู่ วาคายาม่า
  – ตลาดปลาคุโรชิโอ – มีจุดน่าสนใจคือการโชว์แล่ปลามากุโระ ปลามากุโระ แสนอร่อยที่พงจับให้จะแล่กันสดๆ และซื้อชิมได้ทันทีในแบบซูชิและดงบุริ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ริงกุเอ้าท์เล็ท – พรีเมี่ยมเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น รวบรวมแบรนด์ดังร้านค้าเด็ดไว้มากถึง210 ร้าน
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2เกียวโต - คิโยมิสึ(วัดน้ำใส) - วัดคินคะคุจิ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส) – วัดน้ำใสเป็นสถานที่ชมซากุระ และใบไม้แดงที่มีชื่อเสียงมากของเมืองเกียวโต เมื่อถึง
  ฤดูการชมดอกไม้หรือใบไม้
  – วัดคินคะคุจิ– มีความโดดเด่นทั่งในด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะของ Golden Pavilion ที่งดงามจนทำให้ที่นี่
  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ด้วยเอกลักษณ์ของวัดที่ไม่เหมือนใคร
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ป่าไผ่อาราชิยาม่า – จุดท่องเที่ยวทีมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ด้วยบรรยากาศอันสงบร่ม
  รื่น และความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของแนวต้นไผ่จำนวนมากตลอดสองข้างทาง
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3ปราสาทฮิเมจิ - โกเบฮาเบอร์แลนด์ - Rokko Garden Terrace

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ปราสาทฮิเมจิ– เป็นปราสาทสีขาวขนาดใหญ่ซึ่งชาวญี่ปุ่น เรียกกันว่า “ปราสาทนกกระสาขาว” ตัวปราสาทยัง
  เป็นแบบดั้งเดิมตั้งแต่เมื่อสมัย400 ปีก่อน ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความเก่าแก่
  – โกเบฮาเบอร์แลนด์– หนึ่งในย่านที่รวมแหล่งความบันเทิงต่างๆ เอาไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า,
  ร้านอาหาร, แหล่งช็อปปิ้งขนาดใหญ่,พิพิธภัณฑ์มีแม้กระทั่งสวนสนุกเล็กๆ แถมบริเวณรอบๆ ยังมีแลนด์มาร์คสำคัญต่างๆมากมาย
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – Rokko Garden Terrace – จุดชมวิวของเมืองโกเบ บนยอดเขาร็อคโค ภายในบรเิวณมีทั้งร้านอาหาร
  กาแฟ ร้านขายของที่ระลึก สวนดอกไม้และลานชมวิว เป็นจุดชมวิวยามค่ำคืนที่สวยที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4โอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้น ตั้งแต่ศตวรรตที่ 3 เรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง ศาลเจ้าที่เก่าแกมากที่สุดแห่ง
  หนึ่งของญี่ปุ่น
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ– ชินไซบาชิตั้งอยู่ใกล้กับนัมบะและโดทงโบริจุดท่องเที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ย่าน
  ร้านค้าชินไซบาชิมีระยะทางทั้งหมด 600 เมตร
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินคันไซ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ