บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ202 -โปรเเกรมทาคายาม่า โอซาก้า 6 วัน 5 คืน

0
6Hours
Availability : มีนาคม-พฤษภาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินชูบุเซ็นแทร์
รายละเอียดทัวร์

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า-เมืองเก่าทาคายาม่า – เมืองเกโระ – เกโระออนเซ็น -ปราสาทกิฟุ – ล่องเรือ Tarai Boat – Suimon River – โอซาก้า -เกียวโต – วัดคิโยะมิซุ (วัดน้ำใส) – ป่าไผ่อาราชิยาม่า -ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า

 • เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทร์ประเทศญี่ปุ่น
  เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า
  – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – สถาปัตยกรรมบ้านทรงหลังคาทรงมือพนมที่เรียกว่ากัชโชสุคุริซึ่งมีมาแต่โบราณ ทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงดำรงการใช้ชีวิตที่มีมาแต่เดิมในอดีต
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  เดินทางสู่เมือง ทาคายาม่า
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ***

Day 2เมืองเก่าทาคายาม่า - เมืองเกโระ - เกโระอนเซ็น

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เดินทางสู่ เมืองเก่าทาคายาม่า
  -เมืองเก่าทาคายม่า – หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดกิฟุ(Gifu) เป็นย่านค้าขายที่
  เที่ยวเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในอดีตซึ่งยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้โดยรัฐบาลญี่ปุ่น
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – เมืองเกโระ – เมืองแห่งออนเซ็น เสน่ห์ของออนเซ็นที่นี่ก็คือการทำให้คุณผ่อนคลาย น้ำร้อนของเกโระอนเซ็นนั้นอ่อนโยนต่อผิวและช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3ปราสาทกิฟุ - ล่องเรือ Tarai Boat - Suimon River - โอซาก้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ปราสาทกิฟุ – ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะกิฟุในเมืองกิฟุบนยอดเขาคินคะที่สูง 300 เมตร ด้านหน้าทางเข้าสวนเป็น
  รูปป้ันของโอดะ โนบุนากะ ขุนพลชื่อดังในยุคนั้น
  – ล่องเรือ Tarai Boat – ล่องเรือชมซากุระที่ Suimon River ช่วงเวลาที่ดอกซากุระบานราวเมษายนของ
  ทุกปี เมืองนี้จะมีบริการล่องเรือในแม่น้ำผ่านอุโมงค์ดอกซากุระในแม่น้ำซุยมง
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4เกียวโต - วัดคิโยะมิซุ (วัดน้ำใส) - ป่าไผ่อาราชิยาม่า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส) – วัดน้ำใสเป็นสถานที่ชมซากุระ และใบไม้แดงที่มีชื่อเสียงมากของเมืองเกียวโต
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ป่าไผ่อาราชิยาม่า – จุดท่องเที่ยวทีมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ด้วยบรรยากาศอันสงบร่มรื่น
  และความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของแนวต้นไผ่จำนวนมากตลอดสองข้างทาง
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ– ช้อปป้ิงชินไซบาชิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ปราสาทโอซกาก้า – ตั้งอยู่ใจกลางโอซาก้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนที่ชื่นชอบปราสาทญี่ปุ่น
  ปัจจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและยิ่งใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น
  – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรตที่ 3 เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่เก่าแก่มากที่สุดแห่ง
  หนึ่งของญี่ปุ่น
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  -ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ– ชินไซบาชิตั้งอยู่ใกล้กับนัมบะและโดทงโบริ จุดท่องเที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ย่านร้านค้าชินไซบาชิซุจิมีระยะทางทั้งหมด 600 เมตร
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day6สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินคันไซ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ