บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ201 -โปรเเกรมโอซาก้า เกียวโต 5 วัน 4 คืน

0
6 Hours
Availability : มีนาคม-พฤษภาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ
รายละเอียดทัวร์

วาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – โอซาก้า -เกียวโต – คิโยมิสึ(วัดน้ำใส) – วัดคินคะคุจิ – ป่าไผ่อาราชิยาม่าปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ -ท่องเที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์แซล (เต็มวัน)

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินคันไซ - วาคายาม่า - ตลาดปลาคุโรชิโอ - ริงกุเอ้าท์เล็ท- โอซาก้า

 • เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
  เดินทางสู่ วาคายาม่า
  – ตลาดปลาคุโรชิโอ – มีจุดน่าสนใจคือการโชว์แล่ปลามากุโระ ปลามากุโระแสนอร่อยที่เพิ่งจับให้จะแล่กันสดๆ และซื้อชิมได้ทันทีในแบบซูชิและดงบุริ เป็นโอกาสดีที่จะได้ลองกินปลามากุโระกันสดๆ ถึงแหล่งกันเลยทีเดียว
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ริงกุเอ้าท์เล็ท – พรีเมี่ยมเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น รวบรวมแบรนด์ดังร้านค้าเด็ดไว้มากถึง 210ร้าน
  เดินทางสู่ โอซาก้า
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2เกียวโต - คิโยมิสึ(วัดน้ำใส) - วัดคินคะคุจิ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เดินทางสู่ เกียวโต
  – วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส) – วัดน ้าใสเป็นสถานที่ที่มีซากุระ และใบไม้แดงที่มีชื่อเสียงมากของเมืองเกียวโต เมื่อ
  มาถึงฤดูการชมดอกไม้หรือใบไม้ จะมีการเปิดไฟซ่องที่ต้นไม้และอาคารของวัดในช่วงหัวค่ำซึ่งสวยงามแปลกตาไปจากตอนกลางวันด้วย
  – วัดคินคะคุจิ – มีความโดดเด่นทั่งในด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะของ Golden Pavilion ที่งดงามจนทำให้ที่นี่
  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ด้วยเอกลักษณ์ของวัดที่ไม่เหมือนใคร
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ป่าไผ่อาราชิยาม่า – จุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ด้วยบรรยากาศอันสงบร่ม
  รื่น และความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของแนวต้นไผ่จำนวนมากตลอดสองข้างทาง
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ปราสาทโอซาก้า – ตั้งอยู่ใจกลางโอซาก้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนที่ชื่นชอบปราสาทญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่นำนักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ในปัจจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูเเลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและยิ่งใหญ่จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น
  – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรตที่ 3 เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่เก่าแก่มากที่สุดแห่ง
  หนึ่งของญี่ปุ่น นี่ไม่ใช่เพียงแค่ความเก่าแก่เท่านั้น แต่การรูปแบบสถาปัตยกรรมการสร้างก็ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้ที่ไหนๆ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ – ชินไซบาชิตั้งอยู่ใกล้กับนัมบะและโดทงโบริ จุดท่อง เที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ย่านร้านค้าชินไซบาชิซุจิมีระยะทางทั้งหมด 600 เมตร หากรวมย่านร้านค้าอื่นๆ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4ท่องเที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์แซล (เต็มวัน)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – สวนสนุกยูนิเวอร์แซล – ด้วยความใหญ่โตแต่โซนอย่างๆน่าดึงดูดใจคนจำนวนมาก ให้ท่านได้เพลินเพลินกับ
  เครื่องเล่นอย่างจุใจ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

-สนามบินคันไซ

-สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

รูปภาพ