บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ129-โปรเเกรม โตเกียว ฟูจิ ลานสกีฟูจิเท็น 5 วัน 4 คืน

0
6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ
รายละเอียดทัวร์

ทะเลสาบอาชิ – นั่งกระเช้า – หุบเขาโอวาคุดานิ – ออนเซน – ลานสกีฟูจิเท็น – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – ศาลเจ้าเมจิ – ย่านชิบุย่า – ย่านฮาราจุกุ – วัดอาซากุสะ – ย่านอุเอโนะ – ย่านอากิฮาบาระ

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ  ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินนาริตะ - ทะเลสาบอาชิ- นั่งกระเช้า- หุบเขาโอวาคุดานิ- ออนเซน

– สนามบินนาริตะ

– ทะเลสาบอาชิ – เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของฮาโกเน่ ทะเลสาบอาชิโนโกะนั้นเกิดขึ้นหลังจากการประทุของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อ 3,000 ปีก่อน 

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-นั่งกระเช้า -ขึ้นไปหุบเขาโอวาคุดาหนิ

– หุบเขาโอวาคุดานิ – หุบเขาโอวาคุดานินั้นเกิดขึ้นมาจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อประมาณ 3000 ที่แล้ว โดยที่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ

– ออนเซน 

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ลานสกีฟูจิเท็น – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - ออนเซน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-ลานสกีฟูจิเท็น – เป็นสกีรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิ ใกล้กับทะเลสาบคาวากูจิโกะ เมืองฟูจิโนมิยะ จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในสกีรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้งห้าของภูเขาไฟฟูจิ

– ออนเซน

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3ศาลเจ้าเมจิ – ย่านชิบุย่า - ย่านฮาราจุกุ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– ศาลเจ้าเมจิเป็นศาลเจ้าบูชาพระจักรพรรดิเมจิและจักรพรรดินีโชเก็งที่ปกครองและนำพาญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคสมัยใหม่จากช่วงครึ่งหลังศตวรรษที่ 19

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– ย่านชิบุย่า – เป็นแหล่งช้อปปิ้งสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งมีห้างและร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย

– ย่านฮาราจุกุ – เป็นสถานที่ที่แฟชั่นระดับโลกมากมายได้ผลิบาน พังก์ก็ได้แสดงพลังให้ประจักษ์ในวงการแฟชั่นมานานหลายทศวรรษ

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4วัดอาซากุสะ – ย่านอุเอโนะ - ย่านอากิฮาบาระ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 – อาซากุสะ – วัดที่มีประตูและโคมแดงขนาดยักษ์โดดเด่น เป็นจุดถ่ายรูปห้ามพลาดของคนที่มาเที่ยวย่านอาซากุสะของโตเกียว

– ย่านอุเอโนะ  – ย่านการค้าที่คึกคักด้วยเสียงเรียกของพ่อค้าแม่ค้า อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
–  ย่านอากิฮาบาระ  – เป็นแหล่งช็อปปิ้งสุดคึกคักที่ขึ้นชื่อเรื่องร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีตั้งแต่ร้านเล็กๆ ไปจนถึงศูนย์การค้าขนาดใหญ่

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-สนามบินนาริตะ 

– สนามบินสุวรรณภูมิ