บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ128-โปรเเกรมโอซาก้า โตเกียว ยูนิเวอร์แซล 6 วัน5 คืน

0
6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ
รายละเอียดทัวร์

วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า – ย่านโดทงโบริ – สวนสนุก Universal Studio Japan เต็มวัน – ตลาดปลาคุโรมง – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ตึกอูเมะดะสกาย – ย่านชินไซบาชิ – นั่งชินคันเซ็นจากโอซาก้า – โตเกียว – ย่านชินจุกุ – ย่านชิบุย่า – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – ย่านอุเอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ – วัดนาริตะ – ถนนโอโมเตะซันโด 

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ - วัดโทไดจิ - ปราสาทโอซาก้า - ย่านโดทงโบริ

เดินทางถึงสนามบินคันไซ  ประเทศญี่ปุ่น
-วัดโทไดจิ – หรือคนไทยเรียกกันว่าหลวงพ่อโตแห่งนารา เป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่ สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-ปราสาทโอซาก้า – เป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น สัญลักษณ์ อันยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับสถาปัตยกรรมอันงดงาม และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ

– ย่านโดทงโบริ – ย่านยอดฮิตของโอซาก้าสำหรับทั้งนักท่องเที่ยวและผู้รักการสังสรรค์ บริเวณนี้เต็มไปด้วยป้ายนีออนขนาดใหญ่ คลับ บาร์ และร้านอาหารซึ่งให้บริการอาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่น

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2สวนสนุก Universal Studio Japan เต็มวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
สวนสนุก Universal Studio Japan เต็มวัน

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– สวนสนุก Universal Studio Japan เต็มวัน

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3ตลาดปลาคุโรมง - ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ตึกอูเมะดะสกาย - ย่านชินไซบาชิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-ตลาดปลาคุโรมง – เป็นตลาดเก่าแก่เป็นอันดับต้นๆ แห่งหนึ่ง นอกจากปลาและอาหารทะเลแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบคุณภาพของโอซาก้าและแถบข้างเคียง

 – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – เป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองโอซาก้า มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เพราะสร้างขึ้นมากว่า 2,000 ปีก่อน

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– ตึกอูเมะดะสกาย – หนึ่งในแลนด์มาร์คของอุเมดะ โอซาก้า ที่”หอคอยชมวิวสวนลอยฟ้า” บนชั้นดาดฟ้า ความสูงเหนือพื้นดิน 173 เมตรสามารถมองเห็นวิวเมืองอาคารบ้านเรือนทั่วเมืองโอซาก้า

ย่านชินไซบาชิ– นับเป็นสรวงสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งอย่างแท้จริง เพราะมีร้านรวงมากมายรวมถึงห้างสรรพสินค้า

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4นั่งชินคันเซ็นจากโอซาก้า - โตเกียว - ย่านชินจุกุ - ย่านชิบุย่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 –นั่งชินคันเซ็นจากโอซาก้า

– โตเกียว – โตเกียวสามารถนำเสนอความล้ำสมัยและวัฒนธรรมไปพร้อมกัน รวมถึงมีร้านอาหาร และร้านค้าต่างๆที่พร้อมมอบประสบการณ์ต่างๆมากมาย

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– ย่านชินจุกุ  – แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว เต็มไปด้วยศูนย์การค้าและร้านค้าดังๆแหล่งเอ็นเตอร์เทนเมนท์ยามค่ำคืนในย่านคาบูกิโจที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวและในญี่ปุ่น

ย่านชิบุย่า – เป็นแหล่งช้อปปิ้งด้านแฟชั่นยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว และมีศูนย์การค้าอันทันสมัย ต้องไม่พลาดมาเช็คอินที่รูปปั้นฮาจิโกะ ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นสุนัขยอดกตัญญู

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - ย่านอุเอโนะ - ตลาดอะเมโยโกะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -วัดอาซากุสะ – ถือเป็นวัดเก่าแก่กว่าพันปีที่ร่ำลือ เเละวัดที่มีประตูและโคมแดงขนาดยักษ์โดดเด่น เป็นจุดถ่ายรูปห้ามพลาดของคนที่มาเที่ยวย่านอาซากุสะของโตเกียว

– โตเกียวสกายทรี – ตั้งตระหง่านฟ้าเป็นสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจแห่งใหม่ล่าสุดของโตเกียว เป็นหอคอยยักษ์ความสูง 634 เมตรที่สูงที่สุดในโลก เด่นสะดุดตาแม้อยู่ในบรรดาตึกสูงที่เรียงรายกันในโตเกียวกลาย

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-ย่านอุเอโนะ – ย่านการค้าที่คึกคักด้วยเสียงเรียกของพ่อค้าแม่ค้า อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม

ตลาดอะเมโยโกะ – นับเป็นอีกหนึ่งตลาดฮอตฮิตของเมืองโตเกียว เป็นตลาดซึ่งเป็นตรอกยาวประมาณ 500 เมตร ในย่านร้านค้าและตลาดสดใจกลางกรุงโตเกียวที่มีความคึกคักไม่แพ้ตลาดอื่น ๆ

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 6วัดนาริตะ - ถนนโอโมเตะซันโด - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -วัดนาริตะ –  วัดแห่งนี้ก็ได้รับความนิยมมากไม่แพ้กัน เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ มีรูปปั้นขององค์ฟุโดเมียวโอ หรือที่เรียกกันว่า นาริตะฟุโด

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-ถนนโอโมเตะซันโด – ถือเป็นแหล่งอปปิ้งใหม่ล่ามาแรงของเมืองโตเกียวเลยล่ะค่ะ เรียกได้ว่าจะว่าจะมองหาอะไรที่นี่มีให้ช็อปหมด พูดได้ว่ามีตั้งแต่สินค้าแบรนด์เนมหรูๆไปจนถึงห้างสรรพสินค้า

– สนามบินนาริตะ

– สนามบินสุวรรณภูมิ