บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ126-โปรเเกรมฟุกุโอกะ 4 วัน 3คืน

0
6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินฟุกุโอกะ
รายละเอียดทัวร์

– ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – ทะเลสาบคินริน – เมืองเบปปุ – บ่อยูมิ จิโกกุ -หุบเขาทาคาชิโฮ – ศาลเจ้าอามาโนะ อิวาโตะ – เมืองคุมาโมโต้ – ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ -ปราสาทคุมาโมโต้ – โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล - ทะเลสาบคินริน - เมืองเบปปุ - บ่อยูมิ จิโกกุ

เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ  ประเทศญี่ปุ่น
-ศาลเจ้าดาไซฟุ –  ศาลเจ้าชินโตอันเลื่องชื่อ สร้างเพื่ออุทิศให้กับเทพแห่งการเรียนรู้ มีพิพิธภัณฑ์และสวนพลัมให้เที่ยวชม

– หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – เป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-ทะเลสาบคินริน – เกิดขึ้นจากน้ำที่ขึ้นมาจากการที่น้ำพุร้อนและน้ำพุเย็นไหลมาผสมกัน

– เมืองเบปปุ

– บ่อยูมิ จิโกกุ – บ่อทะเลนรกอุมิ จิโกกุ ถือเป็นบ่อที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาบ่อน้ำพุร้อนทั้งหมด มีความลึกประมาณ 200 เมตร

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2หุบเขาทาคาชิโฮ - ศาลเจ้าอามาโนะ อิวาโตะ - เมืองคุมาโมโต้ - ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริหุบเขาทาคาชิโฮ - ศาลเจ้าอามาโนะ อิวาโตะ - เมืองคุมาโมโต้ - ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หุบเขาทาคาชิโฮ – เป็นแหล่งท่องเที่ยวเสริมดวงชะตายอดนิยมในหมู่สาวๆ หน้า ผาชันสูงเฉลี่ย 80 เมตร

– ศาลเจ้าอามาโนะ อิวาโตะ – เป็นลานลานชมวิวที่จะสามารถมองเห็นถ้ำที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ ตามตำนานเล่าต่อๆกันมาว่าถ้ำแห่งนี้เป็นที่หลบซ่อนของเทพอามาเทราสึ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-เดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้

– ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ – เป็นถนนแหล่งช็อปปิ้งหลักกลางเมืองคุมาโมโตะ มีทั้งร้านอาหาร

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3ปราสาทคุมาโมโต้ - โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– ปราสาทคุมาโมโต้ – เป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมปราสาทญี่ปุ่นสไตล์ ปราสาทบนเนินเขาตั้งอยู่ที่จูโอคุ

– โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท – ศูนย์การค้าสมัยใหม่ มีร้านค้าเอาท์เล็ตระดับนานาชาติที่ขายสินค้าแบรนด์เนมลดราคา

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– ช้อปปิ้งย่านเทนจิน – ย่านนี้เหมาะสำหรับสายช้อปที่อยากดูของตามห้างสรรพสินค้า เครื่องสำอางค์เคาต์เตอร์แบรนด์

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -สนามบินฟุกุโอกะ

– สนามบินสุวรรณภูมิ