บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ125-โปรเเกรมโอซาก้า เกียวโต อิเนะ 5วัน 4 คืน

0
6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ
รายละเอียดทัวร์

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – ตลาดนิชิกิ -อิเนะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ( ชมวิว ถ่ายรูป เช็คอิน ) – นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ – เกียวโต – ช้อปปิ้งถนนShijo-dori -วัดคิโยมิสึ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ย่านโดทงบุริ – ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ – ตลาดปลาคุโรมง – Rinku Premium Outlets -ย่านชินเซไก

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินคันไซ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ตลาดนิชิกิ

เดินทางถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นอกจากความเก่าแก่ถึง 1,300 ปี ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ยังขึ้นชื่อในเรื่องสถาปัตยกรรม ด้วยทีแดงสดอันเป็นเอกลักษณ์ และรูปแบบศาลเจ้าของชินโต

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
สะพานโทเก็ตสึเคียว – คือสะพานยาว 155 เมตรที่สร้างตัดข้ามแม่น้ำคะสึระที่ไหลเอื่อย ๆ จุดชื่นชมทิวทัศน์งดงามสุดเลื่องชื่อซึ่งตั้งอยู่ในแถบพื้นที่หุบเขาทางทิศตะวันตกของเกียวโต

ตลาดนิชิกิ – ตลาดนิชิกิเป็นตลาดที่มีร้านขายของมากกว่า 130 ร้าน ตั้งอยู่ในซอยแคบ ๆ ที่มีความยาว 400 เมตร และมีความกว้าง 3.9

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2อิเนะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ( ชมวิว ถ่ายรูป เช็คอิน ) - นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ – เกียวโต - ช้อปปิ้งถนนShijo-dori

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อิเนะ – เป็นเมืองเล็กๆ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกียวโต

หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ( ชมวิว ถ่ายรูป เช็คอิน ) – คือ กลุ่มของหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ ในเมืองชนบทอิเนะ ตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันออกของ คาบสมุทรทังโง

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ – เป็นจุดชมวิวที่สวยจนเลื่องชื่อมากๆสามารถมองเห็นอ่าวมิยาสึ ยาวกว่า 3 กิโลเมตร

เกียวโต – เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง

ช้อปปิ้งถนนShijo-dori – ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งในเกียวโตที่เป็นหัวใจหลักของเมืองเลยทีเดียว โดยถนนเส้นนี้จะพาดจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของเมืองและเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้าชั้น

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ

เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

 

Day 3วัดคิโยมิสึ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ย่านโดทงบุริ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-วัดคิโยมิสึ – หรือที่เราๆรู้จักกันในชื่อ วัดน้ำใสวัดแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์ของวัดญี่ปุ่นโบราณ

– โอซาก้า – เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ ให้ความรู้สึกผ่อนคลายและเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในด้านอาหาร ความสนุกสนานและสีสันยามราตรี

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– ปราสาทโอซาก้า – เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของโอซาก้าสัญลักษณ์ของโอซาก้า ความสูงเหนือพื้นดิน 55 เมตร ภายนอกมี 5 ชั้น ภายในแบ่งเป็น 8 ชั้น

– ย่านโดทงบุริ – ย่านยอดฮิตของโอซาก้าสำหรับทั้งนักท่องเที่ยวและผู้รักการสังสรรค์ บริเวณนี้เต็มไปด้วยป้ายนีออนขนาดใหญ่ คลับ บาร์ และร้านอาหารซึ่งให้บริการอาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่น

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ - ตลาดปลาคุโรมง - Rinku Premium Outlets -ย่านชินเซไก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ – หนึ่งในศาลเจ้าสายมูย่านนัมบะ โอซาก้า ศาลเจ้านี้มีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือ หัวสิงโตขนาดยักษ์ สูง 17 เมตร กว้าง 11 เมตร

– ตลาดปลาคุโรมง –  เป็นตลาดเก่าแก่เป็นอันดับต้นๆ แห่งหนึ่ง นอกจากปลาและอาหารทะเลแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบคุณภาพของโอซาก้าและแถบข้างเคียง

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
Rinku Premium Outlets – เอาท์เล็ท เซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ มีสินค้าเเบรนด์ดังทั้งในประเทศแและต่างประเทศ

 –ย่านชินเซไก – ย่านวัฒนธรรมใจกลางโอซาก้า แต่งแต้มด้วยสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย เสริมให้บรรยากาศของพื้นที่นี้เต็มไปด้วยสีสัน ดูคึกคักจากทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทว่าผ่อนคลาย

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -สนามบินคันไซ

– สนามบินสุวรรณภูมิ