บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ124-โปรเเกรมโอซาก้า เกียวโต โกเบ 5 วัน 4 คืน

0
6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ
รายละเอียดทัวร์

เกียวโต – สะพานโทเง็ตสึเคียว – ป่าไผ่อาราชิยาม่า – วัดคินคะคุจิ – ตลาดนิชิกิ -ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ย่านฮิกาชิยาม่า – วัดชิเทนโนจิ – ย่านชินเซไก -โกเบ – อาริมะออนเซ็น – Rokko Snow Park – Universal Studio Japan- ตลาดปลาคุโรมง – ริงกุเอาท์เลท

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินคันไซ- เกียวโต - สะพานโทเง็ตสึเคียว - ป่าไผ่อาราชิยาม่า - วัดคินคะคุจิ - ตลาดนิชิกิ

เดินทางถึง สนามบินคันไซ

เกียวโต – นครเกียวโต เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเกียวโต ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันไซ

สะพานโทเง็ตสึเคียว – คือสะพานยาว 155 เมตรที่สร้างตัดข้ามแม่น้ำคะสึระ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
ป่าไผ่อาราชิยาม่า – หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดของเกียวโต การเดินทะลุผ่านป่าแห่งนี้จะเป็นหนึ่งในความประทับใจไม่รู้ลืมที่คุณได้จากเมืองนี้

วัดคินคะคุจิ – หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม วัดทองเกียวโต ที่มีความโดดเด่นทั่งในด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะของ Golden Pavilion

ตลาดนิชิกิ – เป็นตลาดที่มีร้านขายของมากกว่า 130 ร้าน ตั้งอยู่ในซอยแคบ ๆ ที่มีความยาว 400 เมคร

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ย่านฮิกาชิยาม่า - วัดชิเทนโนจิ - ย่านชินเซไก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นอกจากความเก่าแก่ถึง 1,300 ปี ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ยังขึ้นชื่อในเรื่องสถาปัตยกรรม ด้วยทีแดงสดอันเป็นเอกลักษณ์ และรูปแบบศาลเจ้าของชินโต

ย่านฮิกาชิยาม่า – เป็นแหล่งท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าในเขตฮิกาชิยาม่า ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้และเปิดเป็นร้านค้า คาเฟ่และร้านอาหารรองรับผู้มาเยี่ยมชม

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-วัดชิเทนโนจิ – เป็นวัดในศาสนาพุทธ มีอายุมากกว่า 1500 ปี จึงนับว่าเป็นวัดพุทธที่มีความเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น

ย่านชินเซไก – ย่านวัฒนธรรมใจกลางโอซาก้า แต่งแต้มด้วยสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย เป็นอีกหนึ่งย่านเหมาะสำหรับสายกิน

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3โกเบ - อาริมะออนเซ็น - Rokko Snow Park

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-โกเบ – นครโคเบะ เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับที่ 5 และเป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่น

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– อาริมะออนเซ็น  – เมืองออนเซ็นที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ที่อาริมะ เมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโกะ

Rokko Snow Park – เป็นหนึ่งในสวนกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา Rokko ในโกเบ

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4Universal Studio Japan

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 – Universal Studio Japan –  สวนสนุกค่ายยูนิเวอร์แซล สตูดิโอแห่งแรกที่สร้างขึ้นนอกอเมริกา พิเศษด้วยเครื่องเล่นจากการ์ตูน มังงะ และเกมของญี่ปุ่น

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
–  Universal Studio Japan –  สวนสนุกค่ายยูนิเวอร์แซล สตูดิโอแห่งแรกที่สร้างขึ้นนอกอเมริกา พิเศษด้วยเครื่องเล่นจากการ์ตูน มังงะ และเกมของญี่ปุ่น

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5ตลาดปลาคุโรมง - ริงกุเอาท์เลท - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 -ตลาดปลาคุโรมง – ตลาดปลาโอซาก้าแห่งนี้ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน เป็นตลาดเก่าแก่เป็นอันดับต้นๆ แห่งหนึ่ง

ริงกุเอาท์เลท – เอาท์เล็ท เซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ มีสินค้าเเบรนด์ดังทั้งในประเทศแและต่างประเทศ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– สนามบินคันไซ

– สนามบินสุวรรณภูมิ