บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ123-โปรเเกรมโตเกียว ฟุกุชิมะ เซนได 6 วัน 5 คืน

0
6 Hours
Availability : ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ
รายละเอียดทัวร์

นิกโก้ – น้ำตกเคงอง – ทะเลสาบชูเซนจิ – ฟุกุชิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ- ตกปลาวากาซากิ – ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – ปีศาจหิมะ – เซนได – เมืองเซนได – อิวาเตะ – ล่องเรือแจวเกบิเคอิ – Koiwai Farm – นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่มหานครโตเกียว – โตเกียว – ย่านชิบุย่า

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินนาริตะ - นิกโก้ - น้ำตกเคงอง - ทะเลสาบชูเซนจิ

สนามบินนาริตะ 

– เดินทางสู่ นิกโก้

น้ำตกเคงองเป็นเส้นจากการไหลของลาวา มีน้ำตกเล็กๆประมาณ 12 สายอยู่ทางด้านหลังและด้านข้างของน้ำตกเคงง

รับประทานอาหารกลางวัน
– ทะเลสาบชูเซนจิเป็นทะเลสาบน้ำจืดในอุทยานแห่งชาตินิกโก จังหวัดโทจิงิ เกิดขึ้นเมื่อราว 20,000 ปีที่แล้ว เมื่อภูเขาไฟนันไตเกิดการปะทุและไหลลงไปปิดทางแม่น้ำ

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ฟุกุชิมะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ- ตกปลาวากาซากิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– เดินทางสู่ ฟุกุชิมะ

– ทะเลสาบอินะวะชิโระเป็นทะเลสาบใหญ่อันดับที่ 4 ของญี่ปุ่น มีพื้นที่ 103.32 ตร.กม. ลึก 93.5 เมตร ลักษณะเด่นของทะเลสาบนี้คือความใสของน้ำทะเลสาบที่มีเพียงไม่กี่แห่งในโลก

รับประทานอาหารกลางวัน
– ตกปลาวากาซากิเป็นการตกปลาที่สนุกสนานที่สามารถพูดได้ว่าเป็น “ประเพณีฤดูหนาว” โดยมีการทำรูในน้ำแข็งหนาที่ปกคลุมพื้นผิวของทะเลสาบ

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - ปีศาจหิมะ - เซนได

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า)ภูเขาที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นและเป็นที่รู้จักกันดีทั่วประเทศ ด้วยความสูง 1,841 เมตร ทำให้สูงเด่นสะดุดตา

– ปีศาจหิมะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาดูได้เพียงบางพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น เกิดจากหิมะและลมที่พัดปกคลุมทุ่งต้นสนบนภูเขา จนเกิดเป็นรูปร่างสูงใหญ่แปลกตา

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– เดินทางสู่ เซนได

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4เมืองเซนได - อิวาเตะ - ล่องเรือแจวเกบิเคอิ – Koiwai Farm

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

-เดินทางสู่ เมืองเซนได

– เดินทางสู่ อิวาเตะ

รับประทานอาหารกลางวัน

ล่องเรือแจวเกบิเคอิล่องเรือโบราณชมวิวทิวทัศน์ของสายน้ำและขุนเขาที่ “หุบเขาเกบิเค ” หุบเขาหินที่มีประวัติศาตร์ยาวนานกว่าร้อยปีในจังหวัดอิวาเตะ

– Koiwai Farmมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะแบรนด์ผลิตภัณฑ์จากนม เต็มไปด้วยกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็กๆ ให้คุณหนูๆ ได้สัมผัสกับลูกม้าและแกะ

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่มหานครโตเกียว - โตเกียว - ย่านชิบุย่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

-นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่มหานครโตเกียว

– เดินทางถึง โตเกียว

รับประทานอาหารกลางวัน
ย่านชิบุย่า – เป็นย่านศูนย์รวมความบันเทิงและร้านค้าปลีกสุดทันสมัยโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ห้าแยกแห่งความชุลมุน ซึ่งเป็นทางแยกที่เต็มไปด้วยผู้คนแบบไม่ขาดสาย

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 6สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

-สนามบินนาริตะ 

– สนามบินสุวรรณภูมิ

รูปภาพ