บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ121-โปรเเกรมฮอกไกโด 5วัน 4 คืน

0
6 Hours
Availability : ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินชิโตเสะ
รายละเอียดทัวร์

Hokkaido Hakone Farm กิจกรรมรีดนมวัว – โนโบริเบ็ทสึ- หุบเขาจิโกกุดานิ – สวนหมีโชวะชินซัน – ทะเลสาบโทยะ -จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – สุนัขลากเลื่อน North Safari – คลองโอตารุ – ถนนคนเดินโอตารุ ทานปลาดิบ ซูชิร้านดัง – โรงงานช็อคโกแลต Countdown สวนโอโดริ – ซัปโปโร 

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ  ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินชิโตเสะ - Hokkaido Hakone Farm กิจกรรมรีดนมวัว - โนโบริเบ็ทสึ

เดินทางถึงสนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น
– Hokkaido Hakone Farm กิจกรรมรีดนมวัว – เป็นฟาร์มผลิตนมฮอกไกโดขนาดใหญ่

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
โนโบริเบ็ทสึ- เมืองน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮอกไกโด และน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นก็ถูกจัดว่าดีที่สุดในญี่ปุ่น

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2หุบเขาจิโกกุดานิ - สวนหมีโชวะชินซัน - ทะเลสาบโทยะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
–  หุบเขาจิโกกุดานิ – น้ำพุร้อนเดือดพล่านปล่อยไอลอยขึ้นมาจากจิโกคุดานิ
– สวนหมีโชวะชินซัน – เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– ทะเลสาบโทยะ – เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ ในอุทยานแห่งชาติชิกตสึ-โทยะ บนเกาะฮกไกโด

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - สุนัขลากเลื่อน North Safari

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อแห่งหนึ่งบนเกาะฮอกไกโด

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– สุนัขลากเลื่อน North Safari – กิจกรรมเล่นน้ำหิมะกันที่นี่อย่างเต็มอิ่ม

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4คลองโอตารุ - ถนนคนเดินโอตารุ ทานปลาดิบ ซูชิร้านดัง - โรงงานช็อคโกแลต Countdown สวนโอโดริ - ซัปโปโร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 – คลองโอตารุ – นับเป็นคลองที่มีประวัติยาวนานของโอตารุ สร้างขึ้นเมื่อปี 1923 ตลอดแนว
คลอง บรรยากาศสวยงามด้วยเงาสะท้อนของโกดังโบราณบนผิวน้ำ
– ถนนคนเดินโอตารุ ทานปลาดิบ ซูชิร้านดัง

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– โรงงานช็อคโกแลต –เป็นโรงงานในเมืองซัปโปโรที่ผลิตช็อกโกแลตอันเลื่องชื่ออย่าง Shiroi Koibito คุ้กกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต
– สวนโอโดริ-
ย่านการค้าซูซูกิโนะ และซัปโปโระคอมมูนิตีโดม
– เดินทางสู่ ซัปโปโร

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -สนามบินชิโตเสะ

– สนามบินสุวรรณภูมิ

รูปภาพ