บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ120 -โปรเเกรมฮอกไกโด 7วัน 6 คืน

0
6 Hours
Availability : ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนิวชิโตเสะ
รายละเอียดทัวร์

– ตลาดปลาซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลต – ย่านทานุกิโคจิ -ศาลเจ้าฮอกไกโด – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อาซาฮิคาวะ – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ – เทศกาลน ้าแข็งที่โซอุนเคียว – ออนเซ็น – น้ำตกกิงกะ – น้ำตกริวเซย์ – มงเบ็ทสึ – เรือตัดน้ำแข็งที่ทะเลโอคอสต์- ทะเลสาบอะคัง – ทะเลสาบมาชิ – จุดชมวิวคุชิโระ ชิทสึเก็น – ศูนย์อนุรักษ์กนกกระเรียนหงอนแดง – อุทยานแห่งชาติคุชิโระ ตันโจ – โทคาชิคาวะ -ขึ้นกระเช้าชมวิวภูเขาโมอิวะ – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค – ซัปโปโร -โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ  ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินนิวชิโตเสะ - ตลาดปลาซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลต - ย่านทานุกิโคจิ

เดินทางถึงสนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น
– ตลาดปลาซัปโปโร – ตลาดปลาแห่งนี้ขึ้นชื่อว่ามีอาหารทะเลสดๆ ที่เพิ่งจับมาใหม่ๆ หลากหลายชนิด และมีแผงขายอาหาร
– โรงงานช็อคโกแลต – เป็นโรงงานในเมืองซัปโปโรที่ผลิตช็อกโกแลตอันเลื่องชื่ออย่าง Shiroi Koibito คุ้กกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
 – ย่านทานุกิโคจิ – เป็นย่านช้อปป้ิงชื่อดังของเมืองซัปโปโร เป็นแหล่งช้อปป้ิงในร่มที่มีหลังคา คลุมยาวตามแนวถนน

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ศาลเจ้าฮอกไกโด - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - อาซาฮิคาวะ - สวนสัตว์อา ซาฮิยามะ - เทศกาลน้ำแข็งที่โซอุนเคียว - ออนเซ็น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
–  ศาลเจ้าฮอกไกโด – เป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเก่าแก่
– คลองโอตารุ -นับเป็นคลองที่มีประวัติยาวนานของโอตารุ สร้างขึ้นเมื่อปี 1923 ตลอดแนวคลอง บรรยากาศสวยงามด้วยเงาสะท้อนของโกดังโบราณบนผิวน้ำ
– พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง และเชี่ยวชาญในเรื่องกล่องดนตรี มากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– เดินทางสู่ อาซาฮิคาวะ
– สวนสัตว์อาซาฮิยามะ –
ในฤดูหนาวชมขบวนพาเหรดเพนกวิน ชมหมีขาว หมาป่า แมวน้ำและสัตว์อื่นๆ
– เทศกาลน้ำแข็งที่โซอุนเคียว –
น้ำแข็งประจำแหล่งน้ำพุร้อนโซอุนเคียวคือเทศกาลน้ำแข็งชั้นนำของฮอกไกโด บนพื้นที่กว้าง 10,000 ตร.ม
– ออนเซ็น

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซย์ - มงเบ็ทสึ - เรือตัดน้ำแข็งที่ทะเลโอคอสต์- ทะเลสาบอะคัง - ทะเลสาบมาชิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– น้ำตกกิงกะ + น้ำตกริวเซย์- น้ำตกกิงกะที่มีขนาดความสูง 120 เมตร
– มงเบ็ทสึ – เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เหมาะกับการไปชมธารน้ำแข็งที่ลอยอย่างสวยงามไปในทางทิศใต้ตลอดช่วงฤดูหนาว ล่องเรือบนเรือตัดน้ำแข็งการินโกะอเมรุที่ 3

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– เรือตัดน้ำแข็งที่ทะเลโอคอสต์ –ล่องเรือสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น พร้อมชมทัศนียภาพของทะเลโอคอทสก์ อันกว้างใหญ่และงดงาม
– ทะเลสาบอะคัง –
แหล่งสาหร่ายมาริโมะ เป็นทะเลสาบในอุทยานแห่งชาติ Akan ทางเหนือของ
เมืองคุชิโระ
– ทะเลสาบมาชู-
ทะเลสาบมาชู เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ ที่เกิดจากแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาด

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

 

Day 4จุดชมวิวคุชิโระ ชิทสึเก็น - ศูนย์อนุรักษ์กนกกระเรียนหงอนแดง - อุทยานแห่งชาติคุชิโระ ตันโจ - โทคาชิคาวะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 จุดชมวิวคุชิโระ ชิทสึเก็น – จุดชมพื้นที่ชุ่มน ้าที่สวยงามและโดดเด่นนั้นมีอยู่หลายจุด
– ศูนย์อนุรักษ์กนกกระเรียนหงอนแดง -นกกระเรียนหงอนแดงหลายตัวเริงร่าในพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติจางเย่ มณฑลกานซู่

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– อุทยานแห่งชาติคุชิโระ ตันโจ – ชื่นชมภูมิทัศน์แนวนอนที่ทอดยาวไม่มีที่สิ้นสุดอันเป็นเสน่ห์ของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้
– เดินทางสู่ โทคาชิคาวะ

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5ขึ้นกระเช้าชมวิวภูเขาโมอิวะ - มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค - ซัปโปโร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 – ขึ้นกระเช้าชมวิวภูเขาโมอิวะ
– มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค –
จำหน่ายสินค้าแบรนด์ดังของญี่ปุ่นและต่างประเทศในราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– เดินทางสู่ ซัปโปโร

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 6โอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 – เดินทางสู่ โอตารุ
– คลองโอตารุ –
นับเป็นคลองที่มีประวัติยาวนานของโอตารุ สร้างขึ้นเมื่อปี 1923 ตลอดแนวคลอง บรรยากาศสวยงามด้วยเงาสะท้อนของโกดังโบราณบนผิวน้ำ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
–  ถนนซาไกมาจิ-  อาหารทะเลสด ร้านขายเครื่องแก้ว ร้านของหวานสุดอร่อย

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 7 สนามบินนิวชิโตเสะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
-สนามบินนิวชิโตเสะ

รูปภาพ