บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ114-โปรเเกรมโตเกียว ฟูจิ คารุอิซาว่า 7 วัน 6 คืน

0
6 Hours
Availability : ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ
รายละเอียดทัวร์

พระใหญ่คามาคุระ – ล่องเรือ ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – คาวาคุจิโกะ –หมู่บ้านอิยาชิโนะ – สวนโออิชิปาร์ค – ช้อปปิ้งโกเทมบะคารุอิซาว่า – Karuizawa Ginza Street – Prince Shopping Plaza -Ski & Snow Time (Full Day) – ไซตามะ- เมืองเก่าคาวาโคเอะ -โตเกียว -ช้อปปิ้งอูเอโนะ – ตลาดปลาสึกึจึ – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) -ช้อปปิ้งชินจูกุ

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ  ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….
 • ถึงสนามบินนาริตะ  

Day 1พระใหญ่คามาคุระ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - คาวากุจิโกะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – พระใหญ่คามาคุระ – เป็นวัดพุทธนิกายสุขาวดี นิกายนี้มุ่งเน้นการละทางโลกพระใหญ่องค์นี้จีงเป็นที่
  ศรัทธาของทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักบุญหรือคนบาป
  – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – ล่องเรือโจรสลัดขนาดมหึมาไปตามทะเลสาบอาชิโนโกะ อันกว้างขวางเพื่อชม
  ความงามของเมืองย์ฮาโกเน่
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
 • – หุบเขาโอวาคุดานิ – หุบเขาโอวาคุดานินั้นเกิดขึ้นมาจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อประมาณ
  3000 ที่แล้ว
  – คาวากุจิโกะ – เป็นทะเลสาบหนึ่งในบริเวณทะเลสาบฟูจิทั้งห้า
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2หมู่บ้านอิยาชิโนะ - สวนโออิชิปาร์ค - ช้อปปิ้งโกเทมบะ - คาวาคุจิโกะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – หมู่บ้านอิยาชิโนะ – เป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น เคยถูกทำลายเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นและต่อมา
  สร้างใหม่ บ้านไม้มุงจากที่เรียงรายที่นี่แสดงให้เห็นทิวทัศน์ดั้งเดิมของชนบทของญี่ปุ่น
  – สวนโออิชิปาร์ค – เป็นหนึ่งในจุดชมวิวยอดฮิตของภูเขาไฟฟูจิ เราสามารถเพลิดเพลินกับถนนดอกไม้
  ยาวถึง 350 เมตร
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ช้อปปิ้งโกเทมบะ – เป็นเอาท์เล็ตมอลล์ที่ตั้งอยู่ในโกเท็มบะ ชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
  เดินทางสู่ คาวากุจิโกะ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day3คารุอิซาว่า – Karuizawa Ginza Street – Prince Shopping Plaza

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เดินทางสู่เมืองคารุอิซาว่า
  – Karuizawa Ginza Street – เป็นถนนช้อปปิ้งในสไตล์ชนบทอันมีสเน่ห์ในเมืองคารุอิซาว่า
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – Prince Shopping Plaza – ศูนย์การค้าสุดชิคที่เต็มไปด้วยร้านไฮเอนด์จากแบรนด์ดีไซเนอร์รวมถึงคาเฟ่ และร้านอาหารในพื้นที่ทัศนียภาพสวยงาม
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4 Ski & Snow Time (Full Day)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  Ski & Snow Time (Full Day)
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5ไซตามะ - เมืองเก่าคาวาโคเอะ -โตเกียว -ช้อปปิ้งอูเอโนะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เดินทางสู่เมือง ไซตามะ
  – เมืองเก่าคาวาโคเอะ – ได้รับฉายาว่าเอโดะน้อยหรือ Koedo ที่อยู่ในจังหวัดไซตามะ ห่างจากใจกลางเมืองโตเกียว
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  เดินทางสู่โตเกียว
  – ช้อปปิ้งอูเอโนะ – เป็นถนนช้อปป้ิงสายที่ดังที่สุดสายหนึ่งของญี่ปุน่ ตั้งอยู่บนถนนเล็กๆ ใกล้กับสถานีอุเอโนะ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day6ตลาดปลาสึกึจึ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) -ช้อปปิ้งชินจูกุ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ตลาดปลาสึกึจึ- นับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในตลาด
  ปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  – วัดอาซากุสะ – เซ็นโซจิ หรือรู้จักในชื่อ วัดอาซากูซะ เป็นวัดพุทธในย่านอาซากูซะ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) – เป็นหอกระจายคลื่นตั้งอยู่ที่เขตซูมิดะ
  – ช้อปปิ้งชินจูกุ – แหล่งแฮงค์เอ้าท์ รวบรวมความบันเทิงในยามราตรีของญี่ปุ่น
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day7สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินนาริตะ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ