บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ111 -โปรเเกรมโอซาก้า เกียวโต นารา วาคายาม่า 5 วัน 4 คืน

0
6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ
รายละเอียดทัวร์

วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – ย่านชินไซบาชิ -เกียวโต – วัดคิโยมิสึเดระ – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ตลาดนิชิกิ -Universal Studio Japan – ตลาดปลาคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า – วาคายาม่ามาริน่าซิตี้ – ริงกุ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท 

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินคันไซ - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - ย่านชินไซบาชิ

 • เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
  ออกเดินทางสู่ เมืองนารา
  – วัดโทไดจิ – เป็นวัดพุทธในเมืองนาระ ได้รับการบันทึกว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  – สวนกวางนารา – เดินเล่น ให้อาหารน้องกวางสวนสาธารณะนารา
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ย่านชินไซบาชิ– ย่านร้านค้ายอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบช้อปปิ้ง
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2เกียวโต - วัดคิโยมิสึเดระ - วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ตลาดนิชิกิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – วัดคิโยมิสึเดระ – น้ำบริสุทธิ์” วัดนี้คนไทยนิยมไปเที่ยว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งใน
  มรดกโลก
  – วัดคินคะคุจิ – เป็นวัดที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของเมืองเกียวโต
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ศาลเจ้าชินโตของเทพอินาริ อันเป็นเทพแห่งกสิกรรม ตั้งอยู่ในเขตฟูชิมิ นครเกียวโต
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day3Universal Studio Japan

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – Universal Studio Japan เต็มวัน
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – Universal Studio Japan เต็มวัน
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4ตลาดปลาคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า (รอบนอก) - วาคายาม่ามาริน่าซิตี้ – ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ตลาดปลาคุโรมง – เป็นตลาดสดเก่าแก่ของเมืองโอซาก้า มีของสด และอาหารทะเลมากมาย
  – ปราสาทโอซาก้า (รอบนอก) – สร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พานักของโทโยโทมิ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – วาคายาม่ามาริน่าซิตี้ – เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของจังหวัด Wakayama ที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร
  และสถานที่สำหรับผ่อนคลายอยู่มากมาย
  – ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – เอ้าท์เล็ตเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินคันไซ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ