บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ109 -โปรเเกรมฮอกไกโด 6 วัน 5 คืน

0
6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินชิโตเสะ
รายละเอียดทัวร์

โนโบริเบทสึ – ฮาโกดาเตะ – นั่งกระเช้าฮาโกดาเตะ -ตลาดปลาฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ป้อมโกเรียวกาคุ – โทยะ -ทะเลสาบโทยะ(จุดชมวิว) – อิสระให้ท่านได้เล่นสกีที่ Rusutsu Ski Resort -โอตารุ – ถนนคนเดินโอตารุ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ -มิตซุยเอ้าท์เล็ท – โรงงานช็อกโกแลต – Sapporo Snow Festival

 

 

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – ฮาโกดาเตะ - นั่งกระเช้าฮาโกดาเตะ

 • เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น
  ออกเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ
  – โนโบริเบทสึ – โนโบริเบทสึเป็นบ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่กำมะถัน
  ออกเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – นั่งกระเช้าฮาโกดาเตะ – ขึ้นชื่อเรื่อง ”ทัศนียภาพยามค่ำคืนอันงดงาม”
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ตลาดปลาฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง - ป้อมโกเรียวกาคุ - โทยะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ตลาดปลาฮาโกดาเตะ – เป็นตลาดที่สามารถมาลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ ได้ตั้งแต่เช้าตรู่
  – โกดังอิฐแดง – เคยถูกใช้เป็นโกดังมาก่อน ปัจจุบันกลายเป็น ช้อปปิ้งมอลล์ที่มีสินค้าครบครัน
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ป้อมโกเรียวกาคุ – ถูกสร้างขึ้นมาในปลายยุคสมัยเอโดะ ในปัจจุบันเปิดเป็นสวนสาธารณะให้เข้าชมได้
  ออกเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3ทะเลสาบโทยะ(จุดชมวิว) - อิสระให้ท่านได้เล่นสกีที่ Rusutsu Ski Resort

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ทะเลสาบโทยะ(จุดชมวิว) – ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังของญี่ปุ่น ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – อิสระให้ท่านได้เล่นสกีที่ Rusutsu Ski Resort – สกีรีสอร์ทขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนึ่ของฮอกไกโด โดยมีโรงแรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางรีสอร์ทเปิดให้บริการ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4โอตารุ - ถนนคนเดินโอตารุ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  ออกเดินทางสู่ เมืองโอตารุ
  – ถนนคนเดินโอตารุ – เดินเล่นพร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ– ถนนคนเดินก็จะเป็นทางเดินยาวกว่า 900เมตร สองข้างทางก็จะมีบรรดาร้านต่างๆมากมาย
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5มิตซุยเอ้าท์เล็ท - โรงงานช็อกโกแลต - Sapporo Snow Festival

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – มิตซุยเอ้าท์เล็ท – มีทั้งร้านค้าปลอดภาษี ร้านอาหารอร่อยๆและศูนย์อาหารขนาดใหญ่โตที่จุคนได้ถึง 650 ที่นั่ง
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – โรงงานช็อกโกแลต – สินค้าขึ้นชื่อของฮอกไกโด ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อม ท่านจะได้ชมขั้นตอนกระบวนการการผลิตและสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ
  – Sapporo Snow Festival – ภายในงานก็จะมีการจัดประกวดการแกะสลักหิมะจากตัวแทนประเทศต่างๆ มี
  ประติมากรรมหิมะให้ได้เที่ยวชมความสวยงาม
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day6สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินชิโตเสะ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ