บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ108 – โปรเเกรมฮอกไกโด 5 วัน 4 คืน

0
6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินชิโตเสะ
รายละเอียดทัวร์

โนโบริเบทสึ –นั่งกระเช้า Usuzan – ทะเลสาบโทยะ(จุดชมวิว) – Rusutsu Ski Resort -อิสระให้ท่านได้เล่นสกีที่ Rusutsu Ski Resort (กิจกรรมเล่นสกี,สุนัขลากเลื่อน,snowmobile,snow raftin) – โจซังเค – สะพานฟุตามิ -โจซังเค – โอตารุ – ถนนคนเดินโอตารุ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ -ตลาดปลาโจไก – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – โรงงานช็อกโกแลต -Sapporo Snow Festival

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – นั่งกระเช้า Usuzan – ทะเลสาบโทยะ (จุดชมวิว) - Rusutsu Ski Resort

 • เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น
  ออกเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ
  – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่กำมะถัน
  – นั่งกระเช้า Usuzan – สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบโทยะและภูเขาโชวะชินซัน
  ออกเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ทะเลสาบโทยะ – ชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังของญี่ปุ่น
  – Rusutsu Ski Resort – สกีรีสอร์ทขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของฮอกไกโด โดยมีโรงแรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจ
  กลางรีสอร์ทเปิดให้บริการ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2อิสระให้ท่านได้เล่นสกีที่ Rusutsu Ski Resort - โจซังเค - สะพานฟุตามิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – อิสระให้ท่านได้เล่นสกีที่ Rusutsu Ski Resort
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – โจซังเค – หมู่บ้านออนเซ็นที่ดีแห่งหนึ่งในซับโปโร ที่โจซันเคยังมีจุดเด่นคือมีแหล่งต้นน้ำทางธรรมชาติ
  – สะพานฟุตามิ– ห้ามพลาดการถ่ายภาพคู่กับสะพานแขวนสีแดงสดทอดข้ามแม่น้ำโทยะฮิระ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3โจซังเค - โอตารุ - ถนนคนเดินโอตารุ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  ออกเดินทางสู่ เมืองโอตารุ
  – ถนนคนเดินโอตารุ – เดินเล่นพร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ถนนคนเดินก็จะเป็นทางเดินยาวกว่า 900เมตร สองข้างทางก็จะมีบรรดา
  ร้านต่างๆ มากมาย
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4ตลาดปลาโจไก - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - โรงงานช็อกโกแลต - Sapporo Snow Festival

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  ออกเดินทางสู่ เมืองโอตารุ
  – ตลาดปลาโจไก – ศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร มีรอาหารทะเลสดๆ เรียงรายมากมาย
  – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองซัปโปโร
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – โรงงานช็อกโกแลต – สินค้าขึ้นชื่อของฮอกไกโด ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้ “ช็อกโกแล็ต” มี
  รสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อม ท่านจะได้ชมขั้นตอนกระบวนการการผลิตและสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ
  – Sapporo Snow Festival – ภายในงานก็จะมีการจัดประกวดการแกะสลักหิมะจากตัวแทนประเทศต่างๆ มี
  ประติมากรรมหิมะให้ได้เที่ยวชมความสวยงาม
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินชิโตเสะ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ