บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ105 -โปรเเกรมโตเกียว ฟุกุชิม่า เซนได อิวาเตะ 9วัน 8 คืน

0
6 Hours
Availability : ธันวาคม- กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ
รายละเอียดทัวร์

อิสระท่องเที่ยวในเมืองโตเกียว -โตเกียว – ฟุกุชิมะ – หมู่บ้านโอจิจูกุ – ปราสาทสึรุกะ- อรุะบันได  – ทะเลสาบอินะวะชิโระ- ตกปลาวากาซากิ -Snow Shoe Trekking – ซาโอะ- หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ -ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – ปีศาจหิมะ – เซนได- เมืองเซนได – อิวาเตะ – ล่องเรือแจวเกบิเคอิ – Koiwai Farm -อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีอัปปิ โคเก็ง – สกีรีสอร์ท – อิวาเตะ -นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่มหานครโตเกียว – โตเกียว

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินนาริตะ - อิสระท่องเที่ยวในเมืองโตเกียว

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

เดินทางจากสนามบินนาริตะสู่โรงแรมด้วยตัวเองเพื่อทำการเช็คอินฝากกระเป๋าที่โรงแรม
– อิสระท่องเที่ยวในเมืองโตเกียวตามอัธยาศัย

 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2โตเกียว -ฟุกุชิมะ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ- ปราสาทสึรุกะ - อรุะบันได

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ปราสาทโอซาก้า – ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พานักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ
  – ตลาดปลาคุโรมง – ตลาดขนาดใหญ่มีแผงขายสตรีทฟู๊ด วัตถุดิบสดใหม่ หอย รวมถึงของที่ระลึก
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  -ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ – ศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากของญี่ปุ่น มีสะพานโค้งสีแดงซึ่งมีชื่อว่า โซริฮาชิวิวของสะพานที่สะท้อนกับผิวน้ำ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ

เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3อุระบันได - ทะเลสาบอินะวะชิโระ- ตกปลาวากาซากิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ชมความสวยของทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์ 1 ใน 4 ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
  – ทะเลสาบฮิบาระ – ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณที่ราบสูงบันไดโกเก็ง บริเวณรอบทะเลสาบได้รับการพัฒนาเป็น
  สถานที่ท่องเที่ยวเช่น การเดินป่าล่องเรือตั้งค่ายพักแรม และการตกปลาน้ำแข็งซึ่งเป็นที่นิยมในฤดูหนาว
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ตกปลาวากาซากิ– เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ กับการตกปลาวากาซากิตัวน้อยในทะเลสาบฮิบะระทะเลสาบทั้งผืนถูกแช่แข็งด้วยหิมะ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4Snow Shoe Trekking - ซาโอะ- หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – Snow Shoe Trekking – กิจกรรมสโนว์ชูเดินป่าท่ามกลางหิมะที่อุระบันไดสัมผัสบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ของป่าที่แซมไปด้วยต้นบีชเก่าแก่ เดินเล่นและสัมผัสหิมะนุ่ม ๆ พร้อมทอดสายตาชมทิวต้นบีชที่ชวนสะกดทุกสายตา
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  เดินทางสู่ซาโอะ
  – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – เข้าชมสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์ขนปุยน่ารักที่วิ่งไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - ปีศาจหิมะ - เซนได

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – ชื่นชมความมหัศจรรย์ของสายลมจากไซบีเรีย ที่พัดพาหิมะมาปกคลุมต้นสนจำนวนมากที่เกาะเป็นผลึกน้ำแข็งจนก่อตัวเป็นรูปร่าง
  – ปีศาจหิมะ – ปรากฏการณ์หิมะนับหมื่นต้นถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง เรียกว่า ปีศาจน้ำแข็ง (Snow Monster)
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่เมืองเซนได
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day6เมืองเซนได - อิวาเตะ - ล่องเรือแจวเกบิเคอิ – Koiwai Farm

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เดินทางออกจากเมืองเซนได สู่เมืองอิวาเตะ
  – ล่องเรือแจวเกบิเคอิ– ล่องเรือชมธรรมชาติพร้อมกับ รับประทานคินางาชินะเบะซึ่งเป็นอาหารหม้อไฟ (เฉพาะ
  ฤดูหนาว)
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – Koiwai Farm – มีการเลี้ยงสัตว์และการทำการเกษตรแบบครบวงจร ช่วงหน้าหนาวหิมะตก จะได้เห็นวิวที่
  ขาวๆ หิมะฟูๆและมีกิจกรรมฤดูหนาวให้เพลิดเพลิน เช่น snow train และมีร้านKamakura Snow dome BBQ
  ที่ตั้งอยู่ในบริเวณฟาร์ม
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day7อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีอัปปิ โคเก็ง – สกีรีสอร์ท – อิวาเตะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีอัปปิ โคเก็ง – เพลิดเพลินกับการเล่นสกีได้ตลอดวัน มีกิจกรรมขี่สโนว์โมบิล ลาก
  เลื่อน และการเดินเที่ยวด้วยรองเท้าหิมะให้ได้เลือกทำอีกด้วย
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day8 นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่มหานครโตเกียว - โตเกียว

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่มหานครโตเกียว – นำท่านสู่ขบวนรถไฟชินคันเซ็น รถไฟ หัวกระสุนที่ทำความเร็ว
  สูงสุดถึง 240 ก.ม./ชม.
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่โตเกียว อิสระท่องเที่ยว
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day9สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินนาริตะ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ