บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ104 -โปรเเกรมโอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า นาโกย่า 5 วัน 4 คืน

0
6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินชุบุเซนแทร์
รายละเอียดทัวร์

นาโกย่า – หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ – ทาคายาม่า –ถนนชินมาจิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เกโระ ออนเซน -ปราสาทนาโกย่า – เกียวโต – วัดคันคะคุจิ – ตลาดนิชิกิ -วัดคิโยมิสึเดระ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ 

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินชุบุเซนแทร์ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินชุบุเซนแทร์ –นาโกย่า – หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ –ทาคายาม่า – ถนนชินมาจิ ซูจิ

 • เดินทางถึง สนามบินชุบุ ประเทศญี่ปุ่น
  เดินทางสู่ นาโกย่า
  – หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ – หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่ซุกตัวอยู่ในละแวกที่เงียบสงบของทะ
  คะยะมะ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  เดินทางสู่ ทาคายาม่า
  – ถนนชินมาจิ ซูจิ – เป็นย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนสมัยเอโดะกว่า 300 ปี เอาไว้ได้เป็นอย่างดี
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ***

Day 2หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เกโระ ออนเซ็น – นาโกย่า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เป็นหมู่บ้านชาวนาที่ตั้งอยู่ในหุบเขาตามแม่น้ำโชกาวะ
  – เกโระ ออนเซ็น – เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจำนวนมากในภูมิภาคฮิดะ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  เดินทางสู่ นาโกย่า
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ***

Day 3ปราสาทนาโกย่า – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ตลาดนิชิกิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ปราสาทนาโกย่า – สร้างปราสาทขึ้นในเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2068 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2075 โอดะ โนบูฮิเดะ ได้
  แย่งชิงปราสาทจากอิมางาวะ อูจิโตโยะ แต่ภายหลังก็ปล่อยทิ้งปราสาทไว้ในปีพ.ศ. 2153
  เดินทางสู่ โตเกียว
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – วัดคินคะคุจิ – เป็นวัดยอดฮิต วัดหนึ่งในเกียวโต ด้วยเอกลักษณ์ของวัดที่ไม่เหมือนใคร สองชั้นบนเป็นสีทอง มี
  สระน้ำขนาดใหญ่ติดกับวัด
  – ตลาดนิชิกิ – เป็นตลาดชื่อดังในเมืองเกียวโต มีความหลากหลายของร้านค้าตลอดทั้งเส้นของตลาด แม้จะเป็น
  ถนนแคบๆ โดยมีความยาวประมาณ 5 ช่วงตึกเท่านั้น
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4วัดคิโยมิสึเดระ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – วัดคิโยมิสึเดระ – ภาษาญี่ปุ่นจะมีความหมายว่า “น้ำบริสุทธิ์” และเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันในชื่อว่า วัดน้ำใส
  – ศาลเจ้าฟูชิมิ – ฟุชิมิอินะริไทฉะสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่ อินาริ เทพเจ้าแห่งการเพาะปลูกและการค้าที่รุ่งเรือง เป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดในบรรดาศาลเจ้าอินาริทั้งหมดในญี่ปุ่น
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ปราสาทโอซาก้า – เป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น มีบทบาทในช่วงสงครามการรวม
  ประเทศญี่ปุ่นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16 ในยุคอาซูจิ–โมโมยามะ
  – ย่านชินไซบาชิ – ย่านร้านค้ายอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบช้อปปิ้งกลางเมืองโอซาก้า
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5 สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินคันไซ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ