บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ102- โปรเเกรมโตเกียว นิกโก้ 5 วัน 4 คืน

0
6Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ
รายละเอียดทัวร์

พระใหญ่อุชิคุไดบุทสึ- ตลาดปลานาคามินาโตะ – ศาลเจ้าโทโชกุ – นิกโก้ -ทะเลสาบชูเซนจิ – น้ำตกเคงอน – เอโดะวันเดอร์แลนด์ -สะพานชินเคียว – โตเกียว – ย่านชิบุย่า / ฮาราจุกุ -วัดอาซากุสะ -โตเกียวสกายทรี  

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินนาริตะ -พระใหญ่อุชิคุไดบุทสึ - ตลาดปลานาคามินาโตะ - ศาลเจ้าโทโชกุ - นิกโก้

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
– พระใหญ่อุชิคุไดบุทสึ– เป็นพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเคยเป็นรูปปั้นที่สุงที่สุดใน
โลกที่ถูกบันทึกไว้โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค
– ตลาดปลานาคามินาโตะ – เป็นที่นิยมในหมู่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวด้วยความสดและราคาที่ไม่แพง และมี
ร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารทะเลที่สดใหม่ในท้องถิ่น

 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ศาลเจ้าโทโชกุ – อาคารเรียงรายที่ถือเป็นสมบัติของชาติถึง 8 หลัง สิ่งก่อสร้าง 55 หลังที่รวมเอาสมบัติอันมีค่าทางวัฒนธรรมที่สำคัญไว้ถึง 34 หลัง
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ำตกเคงอน –เอโดะวันเดอร์แลนด์ – นิกโก้

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ทะเลสาบซูเซนจิ – ทะเลสาบชุเซ็นจิเป็นทะเลสาบบนภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในพื้นที่สูง 1000เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
  – น้ำตกเคงอน – ทิวทัศน์ของน้ำที่ไหลแรงจากทะเลสาบชูเซ็นจิเป็นน ้าตกที่งดงามที่ตกลงมาจากหน้าผาสูง 97เมตร
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – เอโดะวันเดอร์แลนด์ – สวนสนุกที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและบรรยากาศในสมัยเอโดะ
  เดินทางสู่เมือง นิกโก้
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3สะพานชินเคียว – โตเกียว –ย่านชิบุย่า / ฮาราจุกุ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – สะพานชินเคียว – เป็นสะพานสีแสดสวยงามที่ตั้งอยู่ที่ศาลเจ้านิกโก้
  เดินทางสู่ โตเกียว
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ย่านชิบุย่า/ฮาราจุกุ – ย่านช็อปปิ้งเต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่นและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan,
  Takashimaya และ Marui เรียงรายกัน ที่เต็มไปด้วยร้านรวงมากมาย
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4 วัดอาซากุสะ -โตเกียวสกายทรี

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -วัดอาซากุสะ – วัดที่มีประตูและโคมแดงขนาดยักษ์โดดเด่น เป็นจุดถ่ายรูปห้ามพลาดของคนที่มาเที่ยวย่านอาซากุสะของโตเกียว
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  -โตเกียวสกายทรี – จุดชมวิวแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองหลวงแห่งนี้ โดยมีความสูงถึง 634 เมตร
  สามารถขึ้นไปชมวิวโตเกียวที่สวยงามไม่น่าเชื่อได้ในแบบพาโนราม่า
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินนาริตะ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ