บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ101-โปรเเกรมโตเกียว ฟูจิ ดิสนีย์เเลนด์ 5 วัน 4 คืน

0
6 Hours
Availability : ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ

 หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ -ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – ย่านชินจุกุ -วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – ย่านชิบุย่า/ฮาราจุกุ – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 

เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินนาริตะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ

 • เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
  – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – หมู่บ้านน้ำใส บ่อน้าใสสะอาดรวมกนักว่า 8 บ่อเชื่อว่า ใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาว
  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – ทะเลสาบกว้างใหญ่เห็นทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ - ย่านชินจุกุ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  ล่องเรือโจรสลัด – ดื่มด่ำบรรยากาศชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ที่ทะเลสาบฮาโกเน่
  – หุบเขาโอวาคุดานิ– หุบเขาที่มีแร่กำมะถัน โด่งดังเรื่องไข่ดำ หากนำไข่มาต้มจะมีเปลือกเป็นสีดำ
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ช็อปปิ้งย่านชินจุกุ – ย่านธุรกิจที่เฟื่องฟูที่สุดในโตเกียวเต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่นและ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ***

Day 3วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - ย่านชินบุย่า/ฮาราจุกุ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– วัดอาซากุสะ – วัดที่มีประตูและโคมแดงขนาดยักษ์โดดเด่น เป็นจุดถ่ายรูปห้ามพลาด
– โตเกียวสกายทรี– โตเกียวสกายทรีสร้างเสร็จในปี 2012 มีความสูง 634 เมตรซึ่งถือเป็นหอคอยที่มีความสูง
ที่สุดในโลกและได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊ค

 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ย่านชิบุย่า/ฮาราจุกุ– ย่านช้อปปิ้งเต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่นและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan,
  Takashimaya และ Marui เรียงรายกัน ที่เต็มไปด้วยร้านรวงมากมายและ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day4โตเกียวดิสนีย์แลนด์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน – เป็นสวนสนุกระดับโลก ที่มีเครื่องเล่นและขบวนพาเหรดที่สวยงามมากมาย
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  -โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน – เป็นสวนสนุกระดับโลก ที่มีเครื่องเล่นและขบวนพาเหรดที่สวยงามมากมาย
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day5สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  -สนามบินนาริตะ
  -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
รูปภาพ