บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPJ006 -โปรเเกรมเฉิงตู ตันปา ฉางผิง ภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาหิมะวาวู่ 6วัน5คืน

0
5 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
รายละเอียดทัวร์

เมืองเฉินตู – เมืองตูเจียงเอี้ยน – ร้านหนังสือจงซูเก๋อ – จัตุรัสหย่างเทียนวู – รูปป้ันแพนด้าเซลฟี่ – เขตอุทยานฉางผิง –อุทยานแห่งชาติฉางผิง – ภูเขาสี่ดรุณี (ซื่อกูเหนี่ยงซาน) – หุบเขาซวงเฉียวโกว – เมืองตันปา ป้อมปราการเตียวโหลว – หมู่บ้านทิเบตเจียจู – สะพานซ่อหลูติ้ง – อุทยานภูเขาวาวู่ – ภูเขาหิมะวาวู่ – เมืองเจี๋ยเจียง – เมืองเฉิงตู – ถนนไท่กู๋หลี -วัดต้าฉือ – ถนนโบราณจินหลี่ – ถนนคนเดินชุนซี่ ลู่ – หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยมีเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ

– ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ ………………..

–  เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2เมืองเฉินตู - เมืองตูเจียงเอี้ยน - ร้านหนังสือจงซูเก๋อ - จัตุรัสหย่างเทียนวู - รูปป้ันแพนด้าเซลฟี่ - เขตอุทยานฉางผิง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– เมืองเฉินตู

– เมืองตูเจียงเอี้ยน – ออกเดินทางสู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

– ร้านหนังสือจงซูเก๋อ – ร้านหนังสือสุดล้ำสมัยที่ถูกเนรมิตให้ดู แปลกตาเหมือนหลุดมาจากภาพยนตร์ Inception ตัวเพดานกระจกสะท้อนภาพบันไดซิกแซก ภายในร้านหนังสือจงซูเก๋อ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-จัตุรัสหย่างเทียนวู – สัญลักษณ์ของเมืองเฉิงตูที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จัตุรัสแห่งนี้ถูก ล้อมรอบไปด้วยตึกระฟ้า

– รูปป้ันแพนด้าเซลฟี่ – เจ้าแพนด้ายักษ์ที่กำลังนอนหงายท้องเซลฟี่ อย่างน่ารัก

– เขตอุทยานฉางผิง – อยู่ห่างจากเฉิงตูประมาณ 220 กิโลเมตร โดยอุทยานฉางผิงมีเนื้อที่กว่า 2,000 ตร.ก.ม. มีชนกลุ่มน้อยหลายเชื้อชาติอยู่ตาม หุบเขาและลำธารน้อยใหญ่

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3อุทยานแห่งชาติฉางผิง - ภูเขาสี่ดรุณี (ซื่อกูเหนี่ยงซาน) - หุบเขาซวงเฉียวโกว - เมืองตันปา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฉางผิง

ภูเขาสี่ดรุณี (ซื่อกูเหนี่ยงซาน) – ภูเขาหินใหญ่โตที่มีลักษณะที่สูงชัน ด้านบนยอดเขำถูกปก คลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-หุบเขาซวงเฉียวโกว – เส้นทางยอดนิยมในกำรชมความสวยงาม ของภูเขาสี่ดรุณี มีระยะทางประมาณ 34 กม. โดยมีจุดท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน  หุบเขาหยินหยาง , ทุ่งหญ้าเหนี่ยนหยูป้า , ภูเขาหญิงตั้งครรภ์

– เมืองตันปา – เมืองหน้าด่านที่สำคัญมากเขต ทิเบต มีสมญานาม “อาณาจักรพันป้อม” เมืองตันปาเริ่มสร้างป้อมปราการตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นเมื่อ 1,700 ปีก่อน ซึ่งเคยมีป้อมปราการมากกว่า 3,000 แห่ง ปัจจุบันมีป้อมปราการเหลืออยู่ 562 แห่ง เท่านั้น

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4เมืองตันปา - ป้อมปราการเตียวโหลว - หมู่บ้านทิเบตเจียจู - สะพานซ่อหลูติ้ง - เขตอุทยาน ภูเขาวาว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -เมืองตันปา

– ป้อมปราการเตียวโหลว – ป้อมปราการโบราณแห่งเมืองตันปา มีรูปทรงหลายหลาก สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม สิบสองเหลี่ยม สิบสามเหลี่ยม โดยป้อมสี่เหลี่ยมนับว่าเด่นที่สุด

– หมู่บ้านทิเบตเจียจู  – เป็นหมู่บ้านทิเบตโบราณที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีฉาก หลังเป็นภูเขาสูง และมีแม่น้ำต้าตู้เหอไหล่ผ่านตามซอกเขา ซึ่งมีลักษณะอาคารสวยโดดเด่นกว่า หมู่บ้านอื่นๆ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– สะพานซ่อหลูติ้ง – เป็นสะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน สร้าง เมื่อปี 1705 สมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง คความยาว 103 เมตร ความกว้าง 2.8 เมตร

– เดินทางสู่ เขตอุทยาน ภูเขาวาว 

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5อุทยานภูเขาวาวู่ – ภูเขาหิมะวาวู่ - เมืองเจี๋ยเจียง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -อุทยานภูเขาวาวู่ – ภูเขาโต๊ะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงประมาณ 3,200 ฟุต ซึ่งเป็นที่รู้จักกันนาม “โลกแห่งน้ำ โลกแห่งถ้ำ อาณาจักรแห่งดอกไม้แหล่งกำเนิดของหิมะ บ้ำเกิดของเมฆ และพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืช”

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– ภูเขาหิมะวาวู่ – ชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอดเส้นทางบน ยอดเขาจะพบกับ “น้ำตกหนานซี” ที่มีความสูงมากกว่า 1,055 เมตร

– เดินทางสู่ เมืองเจี๋ยเจียง

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

DAY 6เมืองเฉิงตู - ถนนไท่กู๋หลี -วัดต้าฉือ - ถนนโบราณจินหลี่ - ถนนคนเดินชุนซี่ ลู่ - หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -เดินทางสู่ เมืองเฉิงตู

– เดินทางสู่ ถนนไท่กู๋หลี

– วัดต้าฉือ – วัดเก่าแก่ที่มีอายุยาวกว่า 1,600 ปีตั้งอยู่ใจกลางเมืองในย่านที่คึกคักที่สุดของเฉิงตูรอบๆ วัดเป็นตึกสูง

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

ถนนโบราณจินหลี่ – เป็นถนนคนเดินอยู่ติดกับศาลเจ้าสามก๊ก หรือศาลเจ้าขงเบ้ง(จูกัดเหลียง) มีสินค้ำให้ช้อปปิ้งได้ทั้งของรับประทำนและของฝากของที่ระลึก

ถนนคนเดินชุนซี่ ลู่ – แหล่งช้อปอิ้งชื่อดังของเมืองเฉิงตูอิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนม สินค้าพื้นเมือง และขนมท้องถิ่น ฯลฯ

หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS – เจ้าแพนด้าอ้วนน่ารัก กำลังป่ายปีนตึก IFS BUILDING เป็นประติมากรรมแพนด้ายักษ์ที่แขวนอยู่บนอาคารใจกลางเมืองเฉิงตู

– สนามบินสุวรรณภูมิ”

รูปภาพ