บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPH003 – โปรเเกรมฮ่องกง 5D4N

0
3 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินฮ่องกง
รายละเอียดทัวร์

หาดทรายรีพลัสเบย์ – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – วัดกวนไท – วัดปักไต – วัดแชกงหมิว – Citygate Outlets – ถนนซุปเปอร์สตาร์ – เจ้าแม่กวนอิมกลางทะเลมาเก๊า – วิหารเซนต์ปอล – เซนาโด้ สแควร์ – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน – กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฮ่องกง - หาดทรายรีพลัสเบย์ - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ …….

– หาดทรายรีพลัสเบย์ – เป็นชายหาดสวยงามอีกหนึ่งแห่งในเกาะฮ่องกง มีหาดที่โค้งยาว ทรายสีขาวสะอาดตา ติดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดของฮ่องกง

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– วัดหวังต้าเซียน หรือที่รู้จักกันดีในนาม ‘วัดด้ายแดง’ พาคนโสด หรือคนที่ต้องการความรักดีๆ คู่ครองดีๆ ไปขอพรกับเทพเจ้ากัน ขอให้ประสบความเร็จด้านความรักจากทริปนี้

– วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – เป็นวัดเล็กๆ อันเก่าแก่ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนดั้งเดิม และถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของฮ่องกง

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2- เกาะมิยาจิม่า - เสาประตูโอโทริอิ - ศาลเจ้าอิสึกุชิม่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– วัดกวนไท – เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์อันเลื่องชื่อ ถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวในเขตเกาลูน ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้ากวนอู ซึ่งท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม

– วัดปักไต – เป็นวัดในลัทธิเต๋าโบราณ เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในฮ่องกงเลยก็ว่าได้ ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของพื้นที่หมู่บ้านหลักของเกาะ และอยู่บนถนน Pak She ที่จะมาบรรจบกับเส้นทางเดินป่า

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– วัดแชกงหมิว วัดดังของนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางไปสักการะ ขอพร เพื่อเสริมโชคลาภ และสิริมงคลให้แก่ชีวิต เป็นวัดที่ประชาชนคนจีนให้ความศรัทธาเลื่อมใสมาอย่างยาวนาน

– Citygate Outlets – เป็นแหล่งรวมร้านค้าตรงจากผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง โดยรวบรวมกว่า 150 แบรนด์ระดับโลกไว้ในที่เดียว

– ถนนซุปเปอร์สตาร์ – ถนนสายดาราแห่งเกาะฮ่องกง ที่ได้รวมรวบเอารอยฝามือของดาราที่มีชื่อเสียงมาประทับเอาไว้ให้เราได้ชมกันบนถนนเส้นนี้

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3เจ้าแม่กวนอิมกลางทะเลมาเก๊า - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้ สแควร์ - เวเนเชี่ยน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– เจ้าแม่กวนอิมกลางทะเลมาเก๊า – ตั้งอยู่ริมทะเล ทางใต้ของฝั่งมาเก๊า เป็นรูปปั้นทองสำริดเจ้าแม่กวนอิมที่ผสมผสานศิลปะระหว่างจีนและโปรตุเกส มีความสูง 20 เมตร

– วิหารเซนต์ปอล – ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊าไปซะแล้ว เพราะใครที่ได้มาเยือนมาเก๊าก็ต้องมาแวะชมและถ่ายภาพ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– เซนาโด้ สแควร์ เป็นจตุรัสใจกลางเมืองมาเก๊า หรือเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้ บริเวณจัตุรัสรายล้อมไปด้วยตึกรามบ้านช่องและโบสถ์สไตล์ยุโรปซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกส

– เวเนเชี่ยน – ศูนย์รวมความบันเทิงแบบครบวงจรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมาเก๊า รวมทั้งยังเป็นอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วย

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน – เป็นหนึ่งในสวนสนุกเครือดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกชื่อดังระดับโลกและถือเป็นหนึ่งในเช็กลิสต์ของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวฮ่องกงและหลงใหลในเวทย์มนตร์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เป็นหนึ่งในสวนสนุกเครือดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกชื่อดังระดับโลกและถือเป็นหนึ่งในเช็กลิสต์ของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวฮ่องกงและหลงใหลในเวทย์มนตร์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5โอคายาม่า - ปราสาทโอคายาม่า - สวนโคราคุเอน - เขตประวัติศาสตร์คุราชิกิบิคัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 – กระเช้าเคเบิ้ลคาร์สายคู่ระยะทางยาวถึง 5.7 กิโลเมตร ช่วยให้คุณชมวิวสวยๆ ของฮ่องกงได้แบบพาโนราม่า

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– สนามบินฮ่องกง

– ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ . . .

รูปภาพ