บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPH002 – โปรเเกรมมาเก๊า 3 วัน 2 คืน

0
3 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
สนามบินดอนเมือง
ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า
รายละเอียดทัวร์

วัดกวนไท – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – เดอะ เวเนเชี่ยน มาเก๊า – ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ – วัดอาม่า – รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม – Souvenir Shop – The Londoner – ปารีเซี่ยน 

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1สนามบินดอนเมือง - สนามบินมาเก๊า - วัดกวนไท - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล - เดอะ เวเนเชี่ยน มาเก๊า

  • เวลา ….. สนามบินดอนเมือง ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า โดยเที่บินที่ . . .

– วัดกวนไท – หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า “วัดเทพเจ้ากวนอู” เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์อันเลื่องชื่อ ถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวในเขตเกาลูน ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้ากวนอู ซึ่งท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม

– วัดเจ้าแม่กวนอิม – เป็นหนึ่งในสามวัดเก่าแก่ที่สุดของมาเก๊า ภายในเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าหลายองค์ รวมถึงองค์ที่มีชื่อเสียง นั่นก็คือ เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งไม่เหมือนที่ไหนด้วยการแต่งเครื่องทรงชุดเจ้าสาวโบราณอย่างสวยงาม

รับประทานอาหารกลางวัน

– ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – โบสถ์เซนต์ปอลนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1602 และถูกออกแบบโดยพระนิกายเยซูอิต ในในเวลานั้นโบสถ์คาทอลิกแห่งนี้ยังเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอีกด้วย

– เดอะ เวเนเชี่ยน มาเก๊า เหมือนจำลองความงามเมืองเวนิช ประเทศอิตาลีทั้งเมืองมาอยู่ที่นี่ ทั้งเรือกอนโดล่า สถานที่ช้อปปิ้ง ลำธาร เหมือนแม้กระทั่งท้องฟ้า ตึก บ้านเรือน สะพาน

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ - วัดอาม่า - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม - Souvenir Shop

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ – เป็นสถาปัตกรรมสวย ๆ และมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ ที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยู่เอเชียและยุโรปไปพร้อม ๆ กันในเวลาเดียว

– วัดอาม่า – ชวนสายมูบินลัดฟ้าไป เที่ยวมาเก๊า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดอาม่า วัดดังมาเก๊าที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ขอพรเรื่องหน้าที่การงาน การเงิน และความเป็นสิริมงคลนั้นเอง

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ไปเยือนสถานที่ที่เป็นอีกแลนด์มาร์คของที่นี่กัน นั่นก็คือ Kun Iam Ecumenical Centre โดยเป็นที่ตั้งของ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล นี่เอง

– Souvenir Shop – ร้านของฝากของที่ระลึกที่ให้ทุกท่านสามารถเข้ามาเลือกซื้อของเเละความทรงจำดีๆที่มาเก๊า

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3The Londoner - ปารีเซี่ยน - สนามบินมาเก๊า - สนามบินดอนเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– The Londoner เป็นโรงแรมสไตล์ยุโรปตั้งอยู่ในมาเก๊า มีหอไอเฟลจำลอง หอนาฬิกาบิ๊กเบนจำลอง และเวนิสจำลอง

– ปารีเซี่ยน – ตื่นตาตื่นใจไปกับสถานที่สำคัญแห่งใหม่ล่าสุดของมาเก๊า หอไอเฟล ซึ่งเป็นแบบจำลองของสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงปารีส; สัมผัสบรรยากาศฝรั่งเศสสุดโรแมนติกของ The Parisian Macao

– สนามบินมาเก๊า

– ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ . . .

 

รูปภาพ