บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPH001 – โปรเเกรมฮ่องกง 3วัน2คืน

0
3 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินฮ่องกง
รายละเอียดทัวร์

วิคตอเรียพีคแทรม (นั่งรถรางชมทัศนียภาพ) ร้านห่านย่างชื่อดัง (เมนูห่านย่างและติ่มซำ 1 เซ็ทโต๊ะ) – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพัลเบย์ – ร้านกังหัน – กระเช้านองปิงไป-กลับ (คริสตัล+ปกติ) – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้งซิตี้เกตเอาท์เลท

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฮ่องกง - วิคตอเรียพีคแทรม (นั่งรถรางชมทัศนียภาพ) - ร้านห่านย่างชื่อดัง (เมนูห่านย่างและติ่มซำ 1 เซ็ทโต๊ะ) - อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกงโดยเที่บินที่ . . .

– วิคตอเรียพีคแทรม (นั่งรถรางชมทัศนียภาพ) – พีคแทรมเป็นรถรางไฟฟ้าในฮ่องกง เป็นเส้นทางที่ตรงที่สุดและให้ทัศนียภาพที่สวยงามของท่าเรือและตึกระฟ้าของฮ่องกง

รับประทานอาหารกลางวันมื้อ

– ร้านห่านย่างชื่อดัง(เมนูห่านย่างและติ่มซำ 1 เซ็ทโต๊ะ) – ห่านย่างที่ขึ้นชื่อทานคู่กับน้ำจิ้มบ๊วยจะรสดีมาก

– อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตของฮ่องกง เต็มไปด้วยร้านอาหารแสนอร่อย เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า แฟชั่น อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมดัง

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพัลเบย์ - ร้านกังหัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– วัดแชกงหมิว เป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนฮ่องกง เคารพนับถือมาอย่างเนิ่นนาน โดยรูปปั้นองค์แชกงถูกสร้างเพื่อระลึกถึง นักรบแชกง

– วัดหวังต้าเซียน – วัดดังในเรื่องของการไหว้ขอพรองค์เทพเจ้านั่นเอง อีกทั้งอาคารของวัดก็มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม คนส่วนใหญ่จะนิยมมาไหว้ขอพรในทุกๆเรื่อง เพราะมีองค์พระมากมายเลยทีเดียว

รับประทานอาหารกลางวัน

– วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง ด้วยสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนดั้งเดิมที่สวยงาม

– เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพัลเบย์ – เป็นปางประทานพร สามารถขอพรได้ทุกเรื่อง เพราะหลายต่อหลายคนเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ ว่ากันว่าใครมาขอพร ณ ที่แห่งนี้ก็มักสมหวัง

– ร้านกังหัน – ต้นตำรับกังหันนำโชคของฮ่องกง

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3กระเช้านองปิงไป-กลับ (คริสตัล+ปกติ) - พระใหญ่โป่วหลิน - ช้อปปิ้งซิตี้เกต เอาท์เลทสนามบินฮ่องกง - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

กระเช้านองปิงไป-กลับ (คริสตัล+ปกติ) – กระเช้าลอยฟ้านองปิง ประตู่สู่การเริ่มต้นการเดินทางแห่งการบรรลุธรรมของท่าน

– พระใหญ่โป่วหลิน – เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเกาะลันเตา และเป็นศูนย์กลางที่สำคัญทางพุทธศาสนาในประเทศฮ่องกง มีพระพุทธรูปเทียนถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– ช้อปปิ้งซิตี้เกต เอาท์เลท – ห้างยอดนิยมแห่งนี้ เปิดโซนใหม่ ใหญ่กว่าเดิม ภายในห้าง CIT GATE OUTLETS มีหลายโซน ประกอบไปด้วยร้านค้า Brand Name กว่า 120 แบรนด์จากทั่วโลก

– สนามบินฮ่องกง

– สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ . . .

 

รูปภาพ