บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPE002 – โปรเเกรมนอร์เวย์ 10วัน7คืน

0
12 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานออสโล
รายละเอียดทัวร์

กรุงออสโล – ลานกระโดสกีของออสโล – อุทยานฟร๊อกเนอร์ – เมืองทรอมโซ – มหาวิหารอาร์คติก – มหาวิหารทรอมโซ – นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ – ตามล่าหาเเสงเหนือ – สโนว์โมบิล – ฮัสกี้ ซาฟารีฟาร์ม – เกาะเซนญ่า – หมู่บ้าน Mefjordaer – จุดชมวิวเมดฟยอร์ดโบนท์ – ตุงเกนเนสเซท – หมู่บ้านเบิร์กโบทน์ – เมืองฮาร์สตัท – เมืองเลกเนส – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – บ้านชาวประมงสีเเดง – เมืองสโวลเเวร์ – เมจิก ไอซ์ บาร์ – สโลเวอร์ – หมู่บ้าน A – หมู่บ้านฮัมนอย์ – หมู่บ้านเรนเน – เมืองนาร์วิก – ย่านคาร์ลโจฮันเกท

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินออสโล

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินออสโล โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 2กรุงออสโล - ลานกระโดสกีของออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - เมืองทรอมโซ

– กรุงออสโล – เป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นปอดของยุโรป นอกจากนั้น ต้นไม้และสวนสาธารณะก็มีอยู่มากมายรวมไปถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ยึดหลักในการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

– ลานกระโดสกีของออสโ– เป็นลานสกีที่โด่งดังมากที่สุดแห่งหนึ่งของโล ลานสกีแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของการเล่นสกีในประเทศนอร์เวย์มามากกว่า 100 ปี

– อุทยานฟรอกเนอร์ เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยสำริดและทองแดง ซึ่งที่นี่มีปฎิมากรรมมากกว่า 200 ชิ้นให้ได้ชม

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ โดยเที่ยวบิน. . . – เมืองทรอมโซ่ไม่ได้เป็นเพียงหนึ่งในเมืองแห่งแสงเหนือที่ดีที่สุด แต่ยังเป็นแหล่งดึงดูดนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกที่หลงไหลในแสงเหนือและดวงดาว

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3เมืองทรอมโซ - มหาวิหารอาร์คติก - มหาวิหารทรอมโซ - นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ - ตามล่าหาเเสงเหนือ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– เมืองทรอมโซ

– มหาวิหารอาร์คติก – วิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ มีโครงสร้างที่โดดเด่น ซึ่งได้แรงบันดาลใจในการสร้างมาจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์

– มหาวิหารทรอมโซ – เป็นโบสถ์ที่สร้างด้วยไม้ ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองทรอมโซ ประเทศนอร์เวย์ ได้รับการยอมรับว่ามีความเก่าแก่ที่สุด และเป็นหนึ่งในโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์

รับประทานอาหารกลางวัน
– นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ – เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะมีโอกาสได้รื่นรมย์กับบรรยากาศและทัศนียภาพอันสวยงามระหว่างทางที่กวางเดินลากเลื่อนไป ชมชนพื้นเมืองที่ตั้งรกรากอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ของฟินแลนด์มานานกว่าหมื่นปี

รับประทานอาหารเย็น

– ตามล่าหาเเสงเหนือ – เมืองทรอมโซ่ไม่ได้เป็นเพียงหนึ่งในเมืองแห่งแสงเหนือที่ดีที่สุด เเล้วยังเป็นแหล่งดึงดูดนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกที่หลงไหลในแสงเหนือและดวงดาว
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4ทรอมโซ - สโนว์โมบิล - ฮัสกี้ ซาฟารีฟาร์ม - เกาะเซนญ่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– ทรอมโซ

– สโนว์โมบิล – ความสนุกของการขี่ สโนว์โมบิล คือความเร็ว ความคล่องตัว อารมณ์เดียวการขับเจ็ทสกี มากกว่านั้นเราเล่นกันบนหิมะ ผ่านป่าน้ำแข็ง และ ทุ่งกว้าง หรือจะขับขี่บนทะเลสาบที่เป็นกลายเป็นน้ำแข็ง สนุกมาก

รับประทานอาหารกลางวัน

– ฮัสกี้ ซาฟารีฟาร์ม – สัมผัสกับความน่ารักและแสนรู้ของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ ซึ่งเป็นสุนัขที่แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลัง เป็นคุณสมบัติที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ

– เกาะเซนญ่า – เกาะแห่งความสวยงามตระการตรา ที่จะทำให้รู้สึกสงบ และสบายไปกับบรรยากาศธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เพราะเกาะดังกล่าวมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเลยทีเดียว

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5เกาะเซนญ่า - หมู่บ้าน Mefjordaer - จุดชมวิวเมดฟยอร์ดโบนท์ - ตุงเกนเนสเซท - หมู่บ้านเบิร์กโบทน์ - เมืองฮาร์สตัท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– เกาะเซนญ่า

– หมู่บ้าน Mefjordaer – เป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าเล็กๆ ตั้งอยู่เหนือสุดของเกาะเซญ่า

– จุดชมวิวเมดฟยอร์ดโบนท์ – ตั้งอยู่ปลายเเหลม เป็นจุดชมวิวทะเลเหนือที่เทือกเขาโอคชอร์นัน ตั้งโดดเด่นเป็นฉากหลังอันสวยงาม

รับประทานอาหารกลางวัน

– หมู่บ้านเบิร์กโบทน์ – เดินบนสะพานที่ยาวถึง 44 เมตร ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม

– เมืองฮาร์สตัท – เป็นเทศบาลที่ใหญ่เป็นอันดับสองเป็นเมืองท่ามกลางทิวเขาริมชายฝั่งและฟยอร์ดบนเกาะฮินเนยยาในเทศมณฑลทรุมส์ ในฤดูหนาว สัมผัสความงดงามของยามค่ำคืนของขั้วโลก

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 6เมืองเลกเนส - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - บ้านชาวประมงสีเเดง - เมืองสโวลเเวร์ - เมจิก ไอซ์ บาร์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– เมืองเลกเนส เป็นเมืองในเขตนอร์ดแลนด์ ประเทศนอร์เวย์

– พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – เป็นที่เก็บมหาสมบัติทางโบราณคดีของบรรพบุรุษชาวนอร์เวย์ ที่ได้รวบรวมซากเรือต่างๆ ไว้ ทั้งยังมากไปด้วยประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าอันมากมายที่สำคัญ

รับประทานอาหารกลางวัน

– บ้านชาวประมงสีเเดง – ภาพบ้านไม้สีแดงสดบนโขดหินริมชายฝั่งที่มีฉากหลังเป็นภูเขาหินลูกใหญ่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน สีขาวของหิมะขับให้สีสันของบ้านเด่นชัด ราวกับเป็นบ้านในการ์ตูนที่ไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้

– เมืองสโวลเเวร์ – เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่สำคัญมาช้านาน และเป็นรากฐานของสถานะเมืองที่ได้รับในปี 1918 การจับปลาค็อดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

– เมจิก ไอซ์ บาร์ – โลกแห่งประติมากรรมน้ำแข็งและเครื่องแก้วน้ำแข็งอันน่าหลงใหล ดื่มด่ำไปกับนิทานพื้นบ้านของชาวสแกนดิเนเวียนผ่านศิลปะน้ำแข็งอันน่าหลงใหล

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 7สโลเวอร์ - หมู่บ้าน A - หมู่บ้านฮัมนอย์ - หมู่บ้านเรนเน - เมืองนาร์วิก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– สโลเวอร์ – เมืองหลวงของหมู่เกาะ Lofoten ในประเทศนอร์เวย์ ภูมิทัศน์สวยงาม

– หมู่บ้าน A – หนึ่งในหมู่บ้านชาวประมงของหมู่เกาะโลโฟเทน ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาสัมผัสบรรยากาศของหมู่บ้านชาวประมงแบบดั้งเดิม

– หมู่บ้านฮัมนอย์ – มีอีกชื่อหนึ่งว่า “ฮัมโนยา” เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ที่ว่ากันว่ามีความเก่าแก่ ที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทนแม้จะเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ แต่ก็มีความสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อ

รับประทานอาหารกลางวัน

– หมู่บ้านเรนเน – เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีความเก่าแก่ และยังคงไว้ซึ่งวิถีแบบดั้งเดิม ที่นี่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 300 คน ประชากรภายในหมู่บ้านประกอบอาชีพประมงแบบดั้งเดิมซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

– เมืองนาร์วิก – เป็นเมืองชายฝั่งทะเลนอร์เวย์ เมืองที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาเเละทะเลอันกว้างใหญ่

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 8เมืองนาร์วิก - เมืองออสโล - ย่านคาร์ลโจฮันเกท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– เมืองนาร์วิก

– เมืองออสโล (บินในประเทศโดยเที่ยวบินที่ . . .)

– ย่านคาร์ลโจฮันเกท – ป็นแหล่งทั้งย่านช้อปปิ้งและแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนนอร์เวย์ ตั้งอยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 9สนามบินออสโล - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– สนามบินออสโล

– ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน . . .

Day 10กรุงเทพฯ

– เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ. . .

รูปภาพ