บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPE001 -โปรเเกรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9วัน6คืน

0
17 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล
รายละเอียดทัวร์

กรุงปารีส – จัตุรัสทรอกาเดโร – ล่องเรือแม่น้าแซน – ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – พระราชวังแวร์ซายส์ – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้ชาเปล – เมืองอินเทอลาเก้น – ถนน Hoheweg – กระเช้า Eiger Express – อุโมงค์น้าแข็ง – อุโมงค์โลกอัลไพน์- Jungfrau Panorama view – กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด – จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค – มหาวิหารซันมาร์โก – พระราชวังดอร์จ – หอระฆังซันมาร์โก – สะพานถอนหายใจ – สะพานรีอาลโต้ – เมืองปิซ่า – จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม – หอเอนเมืองปีซ่า – กรุงโรม – มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ – จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – โรมันฟอร่ัม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดูไบ

  • เวลา ….. สนามบิสุวรรณภูมิ สายการบิน . . . โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินดูไบ โดยเที่ยวบินที่ . . .

Day 2สนามบินดูไบ - กรุงปารีส - จัตุรัสทรอกาเดโร - ล่องเรือแม่น้าแซน - ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบ (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)

– ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

– เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล

กรุงปารีส เมืองแห่งแสงไฟเป็นเมืองที่มีสถาปัตถยกรรมที่มีมนต์เสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนทั่วโลกไปเยี่ยมเยือนปารีสมากมายหลาย เป็นเมืองที่มีความโรแมนติกในศิลปะและวัฒนธรรมอีกด้วย

– จัตุรัสทรอกาเดโร – พื้นที่ทางทางตะวันตกเฉียงเหนือของหอไอเฟลที่ขั้นกลางด้วยแม่น้ำแซน มีเรื่องราวที่มาทางด้านประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคู่กับเมืองปารีสโดยเฉพาะในยุคสงครามโลก แต่ในปัจจุบันนอกจากจะเป็นสวนสาธารณะ ป็นหนึ่งในจุดชมวิวหอไอเฟลที่ว่ากันว่าสวยงามที่สุดด้วย

– ล่องเรือแม่น้าแซน – ชมบรรยากาศของเมืองปารีสตามสองฝั่งแม่น้ำ ล่องลอยไปใต้สะพานแห่งปารีสและตื่นตาตื่นใจกับอนุสรณ์สถานที่สวยงามที่เรียงต่อกันไปตามทางน้ำ

รับประทานอาหารกลางวัน
– ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ – เป็นที่รู้จักกันนามของ จัตุรัสแห่งดวงดาว ตัวประตูชัยนี้ ถูกสร้างในแบบศิลปะนีโอคลาสสิค ซึ่งได้รับการดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมแบบโรมันโบราณ และได้แนวความคิดมาจากประตูชัยไตตัส

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง เเละถ้าคุณได้มาที่นี้รับรองนักท่องเที่ยวที่หลงไหลในความสวยงามของศิลปะที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเป็นประติมากรรมที่บ่งบอกแสดงถึงประวัติศาตร์ความรุ่งเรืองอย่างเเน่นอน

– แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ห้างนี้มีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม การตกแต่งของอาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูนปั้นและราวระเบียงโค้ง อันเป็นทัศยนีภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส ทำให้ห้างสรรพสินค้านี้มีลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่แยอะมาก

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3พระราชวังแวร์ซายส์ - เมืองดิฌง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– พระราชวังแวร์ซายส์ – เป็นพระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ที่แวร์ซาย เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก ต่อมาก็ได้มีคำสั่งให้เปลี่ยนพระราชวังแวร์ซายส์มาเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสจนถึงปัจุบันนั้นเอง โดยตัวอาคารทุกส่วนสร้างด้วยหินอ่อนดสีขาว ตกแต่งอย่างสวยงาม มีขนาดพื้นที่ขนาดพื้นที่ ทั้งหมด 5,000 ไร่ รายล้อมด้วยสวนสวยที่ตกแต่งให้มีลวดลายวกวนราวกับเขาวงกต

รับประทานอาหารกลางวัน
เมืองดิฌง – มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของตึกบ้านเรือนที่มีลักษณะโดดเด่นได้รับอิทธิพลมาจากเยอรมันในบางส่วน อีกทั้ง มีพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่อยู่กลางเมือง มีสวนสาธารณะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ และมีโบสถ์วิหารขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเมืองซึ่งด้านข้างซ้ายของรั้วมีสัญลักษณ์นกฮูกแกะสลักติดอยู่

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - เมืองอินเทอลาเก้น - ถนน Hoheweg

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– เมืองลูเซิร์น – เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามและเงียบสงบอีกแห่งของโลกจนได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป

– อนุสาวรีย์สิงโต เป็นประติมากรรมแกะสลักหินผา ตั้งอยู่ใจกลางนครลูเซิร์น และอนุสาวรีย์แห่งนี้ยังได้รับการคุ้มครองเป็นให้เป็นมรดกแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน

– สะพานไม้ชาเปล – เป็นสะพานคนเดินผ่านแม่น้ำรอยส์ เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แก่กว่า 600 ปี สะพานนี้นับว่าเป็นสะพานไม้ที่โบราณที่สุดในยุโรป ตลอดลำสะพานมีจิตรกรรมจำนวนไม่ใช่น้อยที่วาดขึ้นในศตวรรษที่ 17

– เมืองอินเทอลาเก้น – เป็นเมืองเล็กๆ ในแคว้นเบิร์นที่ขนาบข้างด้วยทะเลสาบถึง 2 แห่ง ด้วยทัศนียภาพอันงดงามราวกับเมืองในฝัน จึงทำให้เมืองอินเตอร์ลาเคนแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหลายๆ คน

– ถนน Hoheweg – จุดที่ครึกครื่นที่สุดในเมืองอินเทอลาเก้น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพสวิสได้หลากหลายหรือแม้แต่เสื้อผ้า เครื่องประดับก็ยังมีให้ท่านเลือกสรรได้ตลอดถนนเลยทีเดียว

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5ฮิโรชิม่า - ปราสาทฮิโรชิมะ - โดมระเบิดปรมาณู - พิพิธภัณฑ์สันติภาพฮิโรชิมะ - สวนอนุสรณ์สันติภาพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– เมืองกรินเดอวาลด์ – เมืองอันเป็นจุดเริ่มต้นในการพิชิตยอดเขาจุงฟราว Top Of Europe ด้วยทัศนียภาพที่เป็นหุบเขาที่มีบ้านสไตล์สวิสชาเลย์ตั้งอยู่โดยรอบ

– กระเช้า Eiger Expressโดยจะทำให้ท่านประหยัดเวลาในการพิชิตเขาจุงฟราวเร็วขึ้นถึง 47 นาที เพื่อให้ท่านได้มีเวลาเพลิดเพลินบน Top Of Europe

– อุโมงค์น้าแข็ง – ที่มีอายุเก่าแก่ 1,000 ปี ธารน้าแข็งลึกเขาไปกว่า 30 เมตร มีประติมากรรมน้าแข็งอยู่อย่างมากมาย และคงอุณหภูมิอยู่ที่ -3 องศา ตลอดทั้งปี เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์

– อุโมงค์โลกอัลไพน์ – ที่เที่ยวของยุงเฟรายอค ที่มีอุโมงค์ความยาว 250 เมตร แสดงเรื่องราวของการรถไฟยุงเฟรา และการพัฒนาของการท่องเที่ยวในเขตเทือกเขาแอลป์

รับประทานอาหารกลางวัน

– Jungfrau Panorama view – จุดสูงสุดของสถานี ที่ 3,571 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

– เมืองเลาเทอร์บรุนเนน – เดินทางด้วยรถไฟไต่เขาแสนคลาสสิก ระหว่างทางท่านสามารถมองเห็น น้ําตกชเตาบ์บําคที่สูงกว่า 300 เมตร มุมสุดอลังการกับริ้วนน้ำตกที่แทรกผ่านหน้าผาสูง โดยมีเบื้องล่างเป็นบ้านเรือนสลับทุ่งหญ้า

– มิลาน มิลานเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของอิตาลีมีประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายผ่านสถานที่สำคัญมากมาย เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองผู้นำแฟชั่นระดับแนวหน้าของโลก มีชื่อเสียงในการเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้าแฟชั่นโมเดิร์นที่มีความทันสมัย

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 6มหาวิหารมิลาน - กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด - เกาะเวนิส - จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค - มหาวิหารซันมาร์โก - พระราชวังดอร์จ - หอระฆังซันมาร์โก - สะพานถอนหายใจ - สะพานรีอาลโต้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– มหาวิหารมิลาน เป็นโบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป ใช้ศิลปะกอธิคที่หรูหราในการออกแบบ และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 600 ปีเลยทีเดียว มีความความสูงถึง 157 เมตรและกว้างถึง 92 เมตร จนได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความโดดเด่นของมหาวิหารนั้นก็คือ การตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น

– กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีลักษณะเป็นทางเดินและอาคารขนาบ 4 ชั้น คลุมด้วยหลังคาทรงโค้ง ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

รับประทานอาหารกลางวัน

เกาะเวนิส – จุดหมายปลายทางอันสุดโรแมนติกของเหล่าคู่รัก ที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ เต็มไปด้วยสวนสาธารณะ ร้านดีไซเนอร์แบรนด์ดัง และจัตุรัสที่มีแลนด์มาร์กเก่าแก่ ภูมิภาคนี้มีสถานที่อันสวยงามและโรแมนติกสำหรับนักท่องเที่ยว

– จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในเวนิส โดยจัตุรัสแห่งนี้นั้นถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับการจัดงานประชุมที่สำคัญของชาวเมืองเวนิสอีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ใช้จัดแสดงการออกแบบสำหรับขุนนางของเมืองเวนิส เป็นหนึ่งในสถานที่อันน่าประทับใจมากที่สุดสำหรับการจัดวางองค์ประกอบของมรดกทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ

– มหาวิหารซันมาร์โก – โบสถ์ประจำเมืองของเวนิส มีฉายาว่าโบสถ์ทอง ตั้งอยู่ที่จัตุรัสซันมาร์โก ตัวโบสถ์สร้างด้วยสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ยุคไบแซนไทน์จนถึงยุคเรอเนสซองส์ มีการประดับอย่างงดงามด้วยโมเสก และประติมากรรมต่างๆ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ อำนาจ และ ความมั่งคั่งของเวนิส

– พระราชวังดอร์จ – เป็นพระราชวังขนาดใหญ่และโอ่อ่าสวยงาม ตั้งอยู่ที่แลนด์มาร์คสำคัญของเมืองอย่างจัตุรัสซันมาร์โก สร้างขึ้นในสไตล์โกธิคแบบเวนิส อันเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของเมืองเวนิสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ซึ่งได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ.1996

– หอระฆังซันมาร์โก – เป็นหนึ่งในมุมมองที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเมืองเวนิส สถานที่ที่จะช่วยให้คุณได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามได้แบบ 360 องศาจากส่วนของระฆังที่ครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์คนดังอย่างกาลิเลโอได้เคยสร้างชื่อเสียงไว้

– สะพานถอนหายใจ ซึ่งเป็นคุกที่สร้างขึ้นข้ามคลองในปลายศตวรรษที่ 16 สะพานซุ้มโค้งที่เชื่อมระหว่างพระราชวังดอร์ดและเรือนจำ

– สะพานรีอาลโต้ – สัญลักษณ์อีกอย่างของเมืองเวนิส สะพานข้าม Grand Canal ที่เก่าแก่และสวยงามทำให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากที่สุด เป็นจุดถ่ายภาพที่สำคัญแห่งหนึ่ง

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 7เมืองปิซ่า - จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม - หอเอนเมืองปีซ่า - กรุงโรม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เมืองปิซ่า เป็นเมืองเอกของจังหวัดปิซา  ฝั่งแม่น้ำอาร์โน ประเทศอิตาลีอยู่ทางตะวันตกของเมือง ฟลอเรนล์

รับประทานอาหารกลางวัน

จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม – ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของเมือง ซึ่งจัตุรัสแห่งนี้จะประกอบไปด้วย หอศีลจุ่ม วิหาร และหอระฆัง ซึ่งที่นี่มีหอระฆังที่โด่งดังระดับโลก

หอเอนเมืองปีซ่า คือหอระฆังคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก มีรูปทรงกระบอก 8 ชั้น สูง 56 เมตร เอน 3.97 องศา เวลาล่วงเลยไปหลายร้อยปี หอเอนปิซ่า ก็ยังคงเอนลงอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการเทคอนกรีตลงไปที่ฐานเพื่อทำให้หอระฆังกลับมาตั้งฉากเหมือนเดิม

– กรุงโรม – ตั้งอยู่ที่ประเทศอิตาลี เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศอิตาลี และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันที่รุ่งเรืองถือเป็นรากฐานของสังคมและวัฒนธรรมของชาติยุโรป

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 8นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ - จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ - โคลอสเซี่ยม - โรมันฟอรั่ม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– นครรัฐวาติกัน – นครแห่งคริสตจักรที่อยู่ในกรุงโรมถือเป็นศูนย์กลางของคริสต์ศาสนิกชน

– มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ – มหาวิหารชื่อดังของโลก!! ในอดีตเป็นที่ประทับของนักบุญปีเตอร์หรือนักบุญเปโดร สาวกของพระเยซูคริสต์ที่ถูกทรมานและตรึงกางเขน และเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของศาสนาคริสต์ พระศพของพระองค์ได้ถูกฝังไว้ที่วิหารแห่ง

– จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ – ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีกหนึ่งประติมากรผู้ได้ฉายาว่า สามารถเสกหินอ่อนให้หายใจได้ จัตุรัสสามารถจุคนได้ประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิสหินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต์

– โคลอสเซี่ยมเป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ 50,000 คน

– โรมันฟอรั่ม – อดีตศูนย์กลางทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของอาณาจักรโรมัน โดยบริเวณนี้นั้นเป็นที่ตั้งของประตูชัย 2 แห่ง ที่เป็นต้นแบบของฝรั่งเศส นั่นคือประตูชัยคอนสแตนติน

รับประทานอาหารกลางวัน

– น้ำพุเทรวี่ – เป็นน้ำพุแบบบารอคที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในกรุงโรม สูง 25.9 เมตร กว้าง 19.8 เมตร.เเละความสวยงามทางสถาปัตยกรรมของตัวน้ำพุเองที่ตรงกลางน้ำพุมีเทพเจ้าเนปจูน

– บันไดสเปน – เป็นบันไดที่กว้างและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ที่มีชื่อนี้อาจเพราะมีสถานทูตสเปนอยู่ด้านล่างเท่านั้นเอง ผู้ออกแบบบันไดนี้ คือ Francesco de Sanctis

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ

– ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน

Day 9สนามบินนานาชาติดูไบ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

– สนามบินนานาชาติดูไบ ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง

– เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

– เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

รูปภาพ