บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPC008 – โปรเเกรมเซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์เเลนด์ 4วัน3คืน

0
5 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง
รายละเอียดทัวร์

เซี่ยงไฮ้ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – หมู่บ้านโบราณชีป่าว – ขึ้นหอไข่มุก – Starbuck Reserve Roastery – ซิเทียนตี้ – Shanghai Disneyland (ไม่รวมตั๋วเข้าดิสนี่ย์แลนด์) – วัดพระหยกขาว – ตลาดร้อยปี – เทียนอันพันต้นไหม – Florentia Village Outlet Mall

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง โดยเที่ยวบินที่ …….

– หาดไวทาน – เป็นหาดแต่ไม่ใช่หาด เพราะเป็นย่านถนนเลียบแม่น้ำหวงผู่ ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร เรียงรายด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นด้วยสไตล์ตะวันตก

– ถนนนานกิง เป็นถนนในเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีส่วนตะวันออกเป็นถนนการค้าเส้นหลักเส้นหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ถนนหนานจิงเป็นหนึ่งในถนนช็อปปิงที่พลุกพล่านที่สุดของโลก

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2หมู่บ้านโบราณชีป่าว - ขึ้นหอไข่มุก - Starbuck Reserve Roastery - ซิเทียนตี้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– หมู่บ้านโบราณชีป่าว – เป็นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ชานเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นหมู่บ้านโบราณที่มาง่ายและใกล้ที่สุด พิพิธภัณฑ์แสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นหลายแห่ง ทั้งทอผ้า หุ่นเงา แกะสลักของจิ๋ว โรงรับจำนำโบราณ

– ขึ้นหอไข่มุก เป็นหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์สูง 468 เมตร เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในจีนตั้งแต่ปี 1994 ถึงปี 2007 และถูกจัดให้เป็นพื้นที่ที่มีความสวยงาม

รับประทานอาหารกลางวัน

Starbuck Reserve Roastery สตาร์บัคส์ในเซี่ยงไฮ้เป็นสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยพื้นที่ทั้งหมด 30,000 ตารางฟุต

– ซิเทียนตี้ – ย่านฮิปเตอร์ใจกลางนครเซี่ยงไฮ้ ที่วัยรุ่นต้องมา กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆไปแล้ว สำหรับแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้ ไม่แพ้แหล่งช้อปปิ้งรุ่นพี่ อย่าง ถนนนานกิง

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3Shanghai Disneyland (ไม่รวมตั๋วเข้าดิสนี่ย์แลนด์)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– Shanghai Disneyland – เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เป็นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของดิสนีย์ฯ มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก ในสวนสนุกมีไฮไลท์ประกอบด้วย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีทั้งหมด 6 ธีมพาร์คด้วยกัน ทั้ง Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มีสารพัดเครื่องเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบันเทิงที่น่าสนใจ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– Shanghai Disneyland

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4วัดพระหยกขาว - ตลาดร้อยปี - เทียนอันพันต้นไหม - Florentia Village Outlet Mall - สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง – กรุงเทพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– วัดพระหยกขาว – ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้นั่นก็คือพระพุทธรูปหยกสีขาวอันงดงามที่ถูกอัญเชิญมาจากประเทศเมียนมาร์อยู่สององค์ บรรยากาศในวัดสงบและเป็นวัดที่มีจุดไหว้สักการะหลายจุด

– ตลาดร้อยปี – เป็นตลาดโบราณของผู่ตง เซี่ยงไฮ้ ร้านค้าจึงมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตามสไตล์จีนโบราณ ทำให้เป็นตลาดที่มีเสน่ห์ในทุกมุม เอาใจสายถ่ายรูปเลย

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– เทียนอันพันต้นไหม หมู่อาคารพาณิชย์ที่ประดับตกแต่งไปด้วยต้นไม้มากกว่า 1,000 ต้นในตัวเมืองเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน

– Florentia Village Outlet Mall – หมู่บ้านฟลอเรเนียห้างสรรพสินค้ามากมาย พร้อมจุดถ่ายรูปแบบจุใจที่ห้ามพลาด

– สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง

– ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ . . .

 

รูปภาพ