บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPC007 – โปรเเกรมฉางซา จางเจียเจี้ย 5วัน4คืน

0
5 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา
รายละเอียดทัวร์

เมืองฉางซา – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองเฟิ่งหวง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – เมืองฟูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น – ภูเขาเทียนเหมินซาน – ทางเดินกระจกริมผา – ถ้ำประตูสวรรค์ – เมืองจางเจียเจี้ย – อุทยานจางเจียเจี้ย – เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า – เมืองจางเจียเจี้ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงชิงลู่

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1กรุงเทพ- สนามบินจางเจียเจี้ย

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่สนามบินสนามบินฉางซาประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ . . .

Day 2เมืองฉางซา - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองเฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– นั่งรถไฟความเร็วสูงเมืองเฟิ่งหวง

– เมืองเฟิ่งหวง – เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ใน เขตปกครองตนเองเซียงซี ชนชาติถู่เจียและชนชาติเหมียว มณฑลหูหนาน ประเทศจีน

รับประทานอาหารกลางวัน

– เมืองโบราณเฟิ่งหวง – เป็นเมืองเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ชิง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ประเทศจีน ลักษณะเมืองจะล้อมรอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่ และมีแม่น้ำถัวเจียงไหลผ่าน

ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เที่ยวชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง มณฑลหูหนาน ด้วยการล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำถั่วเจียง บ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3เมืองโบราณเฟิ่งหวง - เมืองฟูหรงเจิ้น - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น - ภูเขาเทียนเหมินซาน - ทางเดินกระจกริมผา - ถ้ำประตูสวรรค์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– เมืองโบราณเฟิ่งหวง

– เมืองฟูหรงเจิ้น – หมู่บ้านโบราณบนน้ำตกในหุบเขา เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของสถาปัตยกรรมจีนเก่าแก่ ผสมผสานกับความสวยงามทางธรรมชาติ

เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น – บรรยากาศในหมู่บ้านแห่งนี้มีความโดดเด่นและไม่เหมือนที่ไหน ด้วยความเก่าแก่ของหมู่บ้านที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมจีนโบราณไว้เป็นอย่างดี

รับประทานอาหารกลางวัน

– ภูเขาเทียนเหมินซาน เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ในเมืองจางเจียเจี้ย โดยส่วนที่สูงที่สุดมีความสูงถึง 1,518.6 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

– ทางเดินกระจกริมผา – ซึ่งจะมีส่วนที่ปูพื้นด้วยกระจกใสเป็นระยะทาง 60 เมตร ทำให้มองเห็นด้านล่างได้แบบหวาดเสียวสุดๆ

– ถ้ำประตูสวรรค์ – เป็นช่องเขาขนาดใหญ่ที่เกิดจากการพังทลายของภูเขาตามธรรมชาติ โดยมีความสูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร และลึก 60 เมตร

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4เมืองจางเจียเจี้ย - อุทยานจางเจียเจี้ย - เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน - ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ - สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– เดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย

อุทยานจางเจียเจี้ยได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1992 มีเนื้อที่กว่า 9,500 ตารางกิโลเมตร เต็มไปด้วยแท่งภูเขาหินทราย ลักษณะแหลมพุ่งขึ้นมาจากพื้นดิน เรียงรายต่อกันหลากหลายยอด สูงขึ้นฟ้ามากกว่า 3,000 ยอด ซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ

รับประทานอาหารกลางวัน

– เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน เป็นเขตป่ําอนุรักษ์ มีอํากําศเย็นสบํายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สํามํารถมองเห็นยอดเขําน้อยใหญ่นับมํากกว่ําร้อยยอด

– ภูเขาฮัลเลลูย่าห์เป็นภูเขาหินทราย มีอายุเก่าแก่ราว 380 ล้านปี

– สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 – สะพานหนึ่งในใต้หล้า ป็นความอัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่มีลักษณะเป็นสะพานหินเชื่อมต่อระหว่างเขา 2 ลูกมีทิวทัศน์สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5เมืองจางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงชิงลู่ - สนามบินฉางซาหวงฮวา - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– เมืองจางเจียเจี้ย

– พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทรายพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ศิลปินผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพจากเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ สัตว์ และดอกไม้

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– ฉางซา

– ถนนคนเดินหวงชิงลู่ เป็นถนนคนเดินและตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน เป็นถนนคนเดินและตลาดแบบสมัยใหม่ มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อทั้งสินค้าแบรนด์เนม

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ

สนามบินฉางซาหวงฮวา

ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ . . .

รูปภาพ