บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPC005 -โปรเเกรมเซี่ยงไฮ้ สวนสนุกดิสนีย์เซี่ยงไฮ้ เต็มวัน 5วัน4คืน

0
5 Hours
Availability : มกราคม -กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้
รายละเอียดทัวร์

สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ยแลนด์เต็มวัน – เมืองหางโจว – ล่องเรือทะเลสาปซีหู – สวนชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย – วัดพระหยกขาว – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว – ตลาดเฉิน หวังเมี่ยว – หาดไว่ทาน –ถนนนานจิง – เมืองเซียงไฮ้ – STARBUCKS RESERVE ROASTERY – THE GUNDAM BASE SHANGHAI

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้

-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยมีเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ

-ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ ………………..

– เดินทางถึง ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ SHANGHAI DISNEYLAND – สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดิสนีย์ซึ่งมีขนาดใหญ่ อันดับ 2 ของโลกรองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3เมืองหางโจว – ล่องเรือทะเลสาปซีหู – สวนชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– เมืองหางโจว (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมงโดยประมาณ) – เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองหางโจวซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ 1 ใน 6 ของประเทศจีน

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ชมทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ของ ทะเลสาบซีหู (XIHU LAKE) อันเป็นที่เลื่องลือจาก เหล่าผู้มาเยือนว่ามีความงดงามประดุจสรวงสวรรค์มานับร้อยปี

– ชมสวนชาหลงจิ่ง – ไร่ชาที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองหางโจว ไร่ชาเขียวหลงจิ่ง ฉา ซึ่งแปลว่าชาบ่อมังกรของทะเลสาบซีหู เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกันว่าดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน
– ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย – เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง120เมตร

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4วัดพระหยกขาว– เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว – ตลาดเฉิน หวังเมี่ยว – หาดไว่ทาน – ถนนนานจิง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 –วัดพระหยกขาว – เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นที่รู้จักจากพระพุทธรูปสององค์ที่สร้างขึ้นจากหยกทั้ง แท่ง องค์พระพุทธรูปปางนั่งมีความสูง 190 เซนติเมตร

– เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว – เป็นตำบลน้ำแห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตำบลน้ำ ของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้ แม่น้ำแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันนี้

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
-ตลาดเฉิน หวังเมี่ยว – เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็น สถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง

หาดไว่ทาน – เป็นย่านถนนเลียบแม่น้ำหวงผู่ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร เต็มไปด้วยตึกอาคารสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกโบราณอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี

ถนนนานจิง – เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลกและยังเป็นศูนย์ร้วมร้านค้าและร้านอาหารอีกมากมาย

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5เมืองเซียงไฮ้ –STARBUCKS RESERVE ROASTERY –THE GUNDAM BASE SHANGHAI - ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้– สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 เดินทางสู่ เมืองเซียงไฮ้

– STARBUCKS RESERVE ROASTERY – สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

–THE GUNDAM BASE SHANGHAI – ขนาดเท่าตัวจริง ที่มีความสูงถึง 18.03 เมตร ประจำการอยู่บริเวรหน้าห้าง“SUPER BRAND MALL” ชั้น 5F ในย่านลูเจียจุย(LUJIAZUI) ซึ่งเป็นย่านใหม่ในเขตผู่ตงนครเซี่ยงไฮ

– ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้

– สนามบินสุวรรณภูมิ

รูปภาพ