บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPC004 -โปรเเกรมจางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน

0
5 Hours
Availability : มกราคม -ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว
รายละเอียดทัวร์

เมืองฉางเต๋อ – วัดโบราณเชียนหมิง – เมืองเฟ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง –เมืองโบราณฟ่งหวง – ถนน SHIBANเฟ่งหวง หัว – เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น –น้ำตกฟูหรงเจิ้น – จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน – ระเบียงกระจก -ชมถ้ำประตูสวรรค์(บันไดเลื่อน) -จางเจียเจี้ย – สะพานกระจก+VR 4 มิติ –พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความทรงจำต้าเชียงซี –คนเดินชีปู้เจีย– ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว

-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

-ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2เมืองฉางเต๋อ - วัดโบราณเชียนหมิง – เมืองเฟ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เมืองโบราณเฟ่งหวง – ถนน SHIBAN

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองฉางเต๋อ

– วัดโบราณเชียนหมิง – เป็นวัดโบราณครั้งแรก ในสมัยราชวงศ์ถัง ปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ตามแบบราชวงศ์ซ่งตามขนาดของราชวงศ์ถัง มีเจ้าแม่กวนอิม

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– เมืองเฟ่งหวง  – ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ริมแม่น้ำถัวเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขา เสมือนด่านช่องแคบภูเขาที่เด่น ตระหง่าน

– ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง  – ชมบรรยากาศความสวยงามของบ้านเรือนสองฝั่งซึ่งเป็นบ้านโบราณ

3-4 ชั้น ตั้งเรียงกัน ตามแนวแม่น้ำ มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงใหญ่ดูสวยงามแปลกตา

– เมืองโบราณเฟ่งหวง – เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย ชมสะพานหงเฉียว หรือ สะพาน สายรุ้ง สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส

– ถนน SHIBAN – ถนนคนเดินโบราณ ให้ท่าน เดินชมถ่ายรูปบ้านทรงโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดีและให้ ท่านเลือกซื้อสินค้าแฮนด์เมดที่เป็นเป็นเอกลักษณ์ของเมือง หงส์

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3เฟ่งหวง หัว - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น– น้ำตกฟูหรงเจิ้น – จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน – ระเบียงกระจก - ชมถ้ำประตูสวรรค์(บันไดเลื่อน) *OPTION โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เสน่ห์เชียงซีซิ่ว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เฟ่งหวงหัว

เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น – ซึ่งตั้งอยู่เขตปกครองตนเองเผ่าถู่เจียและเผ่าเหมียวเมืองเซียงซี ที่ถูกขนานนามว่า เมืองแห่งน้ำตก

– น้ำตกฟูหรงเจิ้น – เป็นเอกลักษณ์ของเมืองฟูหรงเจิ้นเป็นน้ำตกที่อยู่ใจกลางเมือง ถ้ามองจากฝั่งตรงข้ามจะดูเสมือนว่าเมืองตั้งอยู่ บนหน้าผาที่มีน้ำตกไหลอยู่ข้างล่างน้ำตกนี้มีขนาดกว้างประมาณ 40 เมตร

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– จางเจียเจี้ย – เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศ ให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982

– เทียนเหมินซาน – มีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัส ความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล

– ระเบียงกระจก –  มีความยาวประมาณ 60 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1.4 กิโลเมตร

– ชมถ้ำประตูสวรรค์ – เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยที่สุดของ ประเทศจีน

*OPTION โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เสน่ห์เชียงซีซิ่ว

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4จางเจียเจี้ย – สะพานกระจก+VR 4 มิติ - พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความทรงจำต้าเชียงซี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -เดินทางสู่ จางเจียเจี้ย

– สะพานกระจก+VR 4 มิติ  – มีโครงสร้างของสะพานทอดยาว 430 เมตร ขึงระหว่างยอดเขาไปยัง อีกยอดเขาหนึ่ง สูงจากพื้น 300 เมตร นอกจากเห็นวิวด้านล่างแล้ว ตัวสะพานยังแกวงไกวไปตามแรงลมอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความทรงจำต้าเชียงซี –  เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่และเป็นแหล่งที่มาของ วัฒนธรรมเซียงซีภายในพิพิธภัณฑ์มีห้องโถงนิทรรศการมากมาย โดยใช้เทคโนโลยี

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5คนเดินชีปู้เจีย– ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 -คนเดินชีปู้เจีย – เป็นถนนโบราณของเมืองจางเจีย เจี้ยทั้งสองข้างทางจะเป็นร้านค้าขายของที่ระลึก อาหารของใช้

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

เดินทางสู่ ฉางซา (ใช้เวลา 5 ชั่วโมง )

ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหู หนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อทั้งสินค้าแบรนด์เนม สินค้าราคาถูก ของกิน พื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร มีซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นให้ท่านซื้อเป็นของฝาก

– ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว

– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รูปภาพ