บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPC002-โปรเเกรมซูโจ อู๋ซี หังโจว 5วัน4คืน

0
5 Hours
Availability : มกราคม - ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู้ตง
รายละเอียดทัวร์

เซี่ยงไฮ้ – ซูโจว – เจ้าแม่กวนอิมกลางน้ำวัดฉงหยวน – อู๋ซี – ล่องเรือชมสวนซากุระหยวนโถวจู่ -อู๋ซี – หังโจว – ล่องเรือชมวิวทะเลสาบซีหู – ถนนโบราณเหอฟางเจี่ย – ถนนซากุระสุดโรแมนติก – หังโจว – เซี่ยงไฮ้ – วัดพระหยกขาว – ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – ถ่ายรูปคู่หอไข่มุก – หาดไวทาน – เมืองน้ำโบราณจูเจียเจี่ยว – Starbucks Reserve Roastery – ถนนนานกิง – ตึกเต้นรำ Fosun Foundation – Florentia Village

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1เซี่ยงไฮ้– ซูโจว – เจ้าแม่กวนอิมกลางน้ำวัดฉงหยวน – อู๋ซี – ล่องเรือชมสวน ซากุระหยวนโถวจู่

– เซี่ยงไฮ้ – เป็นหนึ่งในสี่นครปกครองโดยตรงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่บริเวณทางใต้ของปากแม่น้ำแยงซี และมีแม่น้ำหฺวางผู่ไหลผ่านกลางเมือง

 – ซูโจว – เป็นเมืองสำคัญทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเจียงซู ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศจีน

–  เจ้าแม่กวนอิมกลางน้ำวัดฉงหยวน  – เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมสำริดปิดทอง สูง 33 เมตร หนัก 88 ตัน องค์เจ้าแม่กวนอิมจะอยู่ตรงกลางโดยมีระเบียง 5 ชั้น

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– อู๋ซี – เป็นเมืองอุตสาหกรรมเก่าในมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน

– ล่องเรือชมสวนซากุระหยวนโถวจู่

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ

เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2อู๋ซี – หังโจว – ล่องเรือชมวิวทะเลสาบซีหู – ถนนโบราณเหอฟางเจี่ย – ถนนซากุระสุดโรแมนติก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– เดินทางสุ่ อู๋ซี

– หังโจว  – เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองหางโจว ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ 1 ใน 6 ของประเทศจีน

– ล่องเรือชมวิวทะเลสาบซีหู –  ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบซีหู มีความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– ถนนโบราณเหอฟางเจี่ย  – เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี

– ถนนซากุระสุดโรแมนติก –  ชมความงามของถนนซากุระ

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3หังโจว – เซี่ยงไฮ้ – วัดพระหยกขาว - ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – ถ่ายรูปคู่หอไข่มุก – หาดไวทาน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
– เดินทางสู่ หังโจว

– เดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้

– วัดพระหยกขาว –  เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นที่รู้จักจากพระพุทธรูปสององค์ที่สร้างขึ้นจากหยกทั้งแท่ง

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว – เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้

– ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – อุโมงค์เลเซอร์มีความลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร 

– ถ่ายรูปคู่หอไข่มุก – แลนด์มาร์คของมหานครเซี่ยงไฮ้

– หาดไวทาน – เป็นย่านเมืองเก่าของมหานคร ที่มีสถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตก

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4เมืองน้ำโบราณจูเจียเจี่ยว – Starbucks Reserve Roastery - ถนนนานกิง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เมืองน้ำโบราณจูเจียเจี่ยว – เป็นอีกหนึ่งย่านเก่าริมน้ำที่มีชื่อเสียงในเซี่ยงไฮ้ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1700 ปี

– Starbucks Reserve Roastery  – แฟรนไชส์ร้านกาแฟที่มีถิ่นกำเนิดที่ซีแอตเทิล ขึ้นชื่อเรื่องการคั่วอันเป็นเอกลักษณ์ อาหารว่าง และบริการ Wi-Fi

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
ถนนนานกิง – เป็นถนนในเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีส่วนตะวันออกเป็นถนนการค้าเส้นหลักเส้นหนึ่งของเซี่ยงไฮ้

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5Florentia Village - สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง – สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

– ตึกเต้นรำ Fosun Foundation – เป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการศิลปะในเซี่ยงไฮ้

– Florentia Village – ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มีแต่ร้านค้า แต่มีร้านอาหาร

– สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง

– สนามบินสุวรรณภูมิ

รูปภาพ