บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

DPC001-โปรเเกรมคุนหมิง ตาหลี ลีเจียง 5 วัน 4 คืน

0
5 Hours
Availability : มกราคม-ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนานาชาติฉางสุ่ยนครคุนหมิง
รายละเอียดทัวร์

เมืองคุนหมิง -เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ –วัดเจ้าแม่กวนอิน เข้าชมเจดีย์สามองค์- ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองจงเตี้ยน – เมืองเก่าจงเตี้ยน วัดลามะซงจ้านหลิง –สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยกที่ราบสูง – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – วัดหยวนทง – เมืองกวนตู้ – เที่ยวสวนน้ำตกคุนหมิง – ตำหนักทอง

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

DAY 1กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
  • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง  ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 2วัดเจ้าแม่กวนอิน เข้าชมเจดีย์สามองค์– ช่องแคบเสือกระโจน โดยรถเดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน - เมืองเก่าจงเตี้ยน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
วัดเจ้าแม่กวนอิน – เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมาเก๊า ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 โดยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิม

-ชมเจดีย์สามองค์ – เป็นวัดสำคัญลำดับหนึ่งของอาณาจักรต้าหลี่

– ช่องแคบเสือกระโจน – เป็นช่องหุบเขาเหนือแม่น้ำแยงซี ในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ

– โดยรถเดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน

– เมืองเก่าจงเตี้ยน – เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ มณฑลยูนนาน

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ

เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3วัดลามะซงจ้านหลิง – เดินทางไปลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง – พักลี่เจียง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
วัดลามะซงจ้านหลิง – หรือ วัดกุ้ยหัว เป็นวัดนิกายลามะที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี

– เดินทางไปลี่เจียง

– สระน้ำมังกรดำ  – ในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดำปรากฏกายใต้น้ำบ้าง ผุดขึ้นมาจากสระน้ำ

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
– เมืองเก่าลี่เจียง – มีลักษณะเป็นเมืองโบราณในประเทศจีน โดยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 800 ปี

– พักลี่เจียง

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 4อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยกที่ราบสูง - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยกที่ราบสูง – ภูเขาแห่งนี้มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร สามารถขึ้นกระเช้าเพื่อชมความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติได้อย่างทั่วถึง

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
–  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – เป็นทะเลสาบที่อยู่กลางหุบเขาอีกด้านหนึ่งในอุทยานเดียวกันกับภูเขาหิมะมังกรหยก

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 5วัดหยวนทง - เมืองกวนตู้ - เที่ยวสวนน้ำตกคุนหมิง - ตำหนักทอง - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 – วัดหยวนทง – เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง มีอายุกว่า 1,200 ปี

– เมืองกวนตู้ – ตั้งอยู่เมืองคุณหมิง ประเทศจีน เมืองบรรยากาศแบบโบราณที่ตั้งใจสร้างขึ้นมา เพื่อสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงสมัยก่อน

รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
เที่ยวสวนน้ำตกคุนหมิง  – น้ำตกแห่งนี้ใช้เวลาสร้าง 3 ปี มีความกว้างกว่า 400 เมตร มีความสูงถึง 12.5 เมตร ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบ 2 แห่ง

– ตำหนักทอง  – เป็นตำหนักทองที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน

– สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

รูปภาพ