บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

Centara Grand Island Resort&Spa maldives

0
4 Hours
Availability : มกราคม-ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์มัลดีฟส์ package maldives พักที่ Centara Grand Maldives 
เซนทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทแอนด์สปา มัลดีฟส์ มีห้องพักกลางน้ำให้บริการแบบ All inclusive  รวมอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อไม่อั้น ดื่มได้ตั้งแต่เช้าจรดดึก โปรฯมัลดีฟราคาถูก แพ็คเกจเที่ยวมัลดีฟ ต้องที่ Centara Grand Maldives ด้วยราคาที่ไม่แพงเหมาะสำหรับคนไทย
 
เซนทารามัลดีฟ เป็น รีสอร์ทมัลดีฟ ที่มีพนักงานคนไทยคอยให้บริการ หมดกังวลเรื่องการสื่อสาร เดินทางสู่รีสอร์ทด้วย เครื่องบิน Seaplane  Centara มัลดีฟส์ มีห้องอาหารไทย ปรุงโดยกุ๊กคนไทย 

สนุกสนานกับกิจกรรมทางน้ำมากมาย ฟรี Wifi ทั่วรีสอร์ท นึกถึง ทัวร์มัลดีฟ Package maldives 4วัน 3คืน หรือ 5วัน 4คืน 

ราคานี้ไม่รวม

-ค่าตั๋วเครื่อรื่งบินไป-กลับ (กรุงเทพ-มัลดีฟส์-กรุงเทพ)
– ค่ากิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ
– อาหารและเครื่องดื่มนอกเหลือรายการ All Inclusive Meal
– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มพิ่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ณ ต้องการใบกำกับภาษี)

ราคานี้รวม

-ห้องพักCentara Grand Maldives ตามที่ท่านเลือก
-Seaplane transfer รับส่ง สนามบิน -รีสอทร์ ไป-กลับ
-All Inclusive Package อาหารทุกมื้อเช้า กลางวัน เย็น และเครื่องดื่มเสิร์ฟ ไม่อั้นไวน์ cocktail mocktail เบียร์ Sparkling น้ำผลไม้ น้ำอัดลม
-เลือกรับประทานอาหารมื้อกลางวัน และมื้อค่ำ 3 รูปแบบ ทั้งบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ห้องอาหาร Reef ลิ้มรสอาหารไทย ณ ห้องอาหาร Suan Bua หรือรับประทานอาหารอิตาเลียนและอาหารทะเลณ ห้องอาหาร (Azzuri Mare) บริการสำรองที่นั่งล่วงหน้า
-ฟรี จิบชายามบ่าย และซันดาวเนอร์ปาตี้
-ฟรี กิจกรรมทางน้ำ ที่ไม่ใช้เครื่อยนต์ เช่น อุปกรณ์ดำ น้ำตื้น เรือถืบ เรือแคนู
-ฟรี WiFi ในห้องพัก
-ฟรี Mini bar เติมให้วันละครั้ง
-ฟรี Fitness
-ฟรี Kid Club
-ฟรี เกมส์ โต๊ะพลู ปิงปอง สนุกเกอร์
-Dream Cinema
-กิจกรรมประจำวันของรีสรีอร์ตร์
-ส่วนลดสปา 10%
-เครดิต 40$ /ท่าน/วันสำหรับอาหารไทยเซตเมนูห้องอาหารสวนบัว
-Chill lounge หลังจาก check out และต้องอยู่รีสอร์ทต่อช่วงบ่ายเพื่อรอเวลาขึ้นเครื่องบิน
-บริการชา กาแฟ น้ำดื่ม
-ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท/ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท
-Service charge 10%, Maldives Tax 12%, Green Tax
-บริการจองตั๋วเครื่อรื่งบินฟรี

เงื่อนไขการจอง

-ชำระ 50 % หลังจากได้รับยืนยันการจองจากทางบริษัทฯ
– โปรโมชั่นนี้เมื่อทำการจองแล้วไม่สามารถ Rebook ได้หากมีโปรโมชั่นใหม่ที่ถูกกว่าในภายหลัง
– กรณีทำการจองน้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทางชำระเต็มจำนวน
– ชำระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียม 3 %

เงื่อนไขการยกเลิก

– ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาแพคเก็จ
– ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 – 44 วัน หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาแพคเก็จ
– ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงิน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
– การยกเลิกกะทันหันหรือยกเลิกช่วงเทศกาล,วันหยุดยาว,พักไม่ครบตามที่จอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ทุกกรณี

** หมายเหตุ **

– อัตราค่าบริการคิดคำ นวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจปั จุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
– หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตุผล ซึ่งอยู่นอกเหนืออำ นาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสาย การบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นป็ เรื่องที่เหนืออำ นาจควบคุมของบริษัทฯ
– ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้อง ขอคืนค่าบริการได้
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ และคำ นึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

รูปภาพ