บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

มหัศจรรย์..TAIWAN บินคุ้ม..เที่ยวครบ!! 4 วัน 3 คืน

0
4 Hours
Availability : กรกฎาคม - ตุลาคม 67
สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินเถาหยวน
รายละเอียดทัวร์

เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต •เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต    • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน • เมืองเถาหยวน     

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน

Day 2เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • ชิมชา อู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต

Day 3เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้นั 89th) • Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day 4วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องส าอาง • เมืองนิวไทเป • ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่า ผิงซี• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน • เมืองเถาหยวน • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณ ภูมิกรุงเทพฯ