บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า เกียวโต FREEDAY 4 วัน 3 คืน

0
6 Hours
Availability : มิถุนายน - กันยายน 67
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานคันไซ
รายละเอียดทัวร์

ปราสาทโอซาก้า • เมืองนารา • วัดโทไดจิ • อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศยั ไม่รวมค่ารถบริการรับ – ส่งและค่าเข้าสถานที่ต่างๆ  • เมืองเกียวโต •วัดคินคะคุจิ• กิจกรรมชงชา • ศาลเจ้าเฮอัน     

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ• ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

Day 2ปราสาทโอซาก้า • เมืองนารา • วัดโทไดจิ

Day 3อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศยั ไม่รวมค่ารถบริการรับ – ส่งและค่าเข้าสถานที่ต่างๆ

Day 4เมืองเกียวโต •วัดคินคะคุจิ• กิจกรรมชงชา • ศาลเจ้าเฮอัน • ท่าอากาศยานคันไซ สนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพ