บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

Test Tour

0
รายละเอียดทัวร์

วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – ย่านชินไซบาชิ –เกียวโต – วัดคิโยมิสึเดระ – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ตลาดนิชิกิ – Universal Studio Japan- ตลาดปลาคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า – วาคายาม่ามาริน่าซิตี้ ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

สถานที่ออกเดินทาง

Suvarnabhumi Airport (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (Google Map)

เวลาออกเดินทาง

3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน

ราคารวม

 • ค่าโดยสารเครื่องบิน
 • ที่พักโรงแรม 3 คืน
 • ไกด์นําเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 • การขนส่งทั้งหมดในสถานที่ปลายทาง

ราคาไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าบริการห้องพัก
เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ
กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา ….. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ….. ประตู ….เคาน์เตอร์ ……สายการบิน….เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมท าการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • เวลา ….. ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ …….

Day 1สนามบินคันไซ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึเดระ - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ตลาดนิชิกิ

 • เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
 • ออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต
  – วัดคิโยมิสึเดระ – น้ำบริสุทธิ์ วัดนี้คนไทยนิยมไปเที่ยว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งใน
  มรดกโลก
  – วัดคินคะคุจิ– เป็นวัดที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของเมืองเกียวโต
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– ศาลเจ้าชินโตของเทพอินาริ อันเป็นเทพแห่งกสิกรรม ตั้งอยู่ในเขตฟูชิมิ นครเกียวโต
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 2ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง – ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ - ย่านชินไซบาช

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – ปราสาทโอซาก้า – ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พ านักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ
  – ตลาดปลาคุโรมง – ตลาดขนาดใหญ่มีแผงขายสตรีทฟู๊ด วัตถุดิบสดใหม่ หอย รวมถึงของที่ระลึก
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ – ศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากของญี่ปุ่น มีสะพานโค้งสีแดงซึ่งมีชื่อว่า โซริฮาชิวิวของสะพานที่สะท้อนกับผิวน้ำ
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****

Day 3Universal Studio Japan

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  – Universal Studio Japan เต็มวัน
 • รับประทานอาหารกลางวันมื้ออิสระ
  – Universal Studio Japan เต็มวัน
 • รับประทานอาหารเย็นมื้ออิสระ
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 4 ดาว ****
รูปภาพ

ทำไมต้องทัวร์กับเรา?

 • ออกแบบแพลนเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว
 • บริการรถเช่าพร้อมครขับ นำเที่ยวส่วนตัว
 • บริการจองโรงแรมระดับมาตรฐาน
 • บริการจองตั๋วเครื่องบินและร้านอาหาร
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ติดต่อเรา

การท่องเที่ยว คือ ประตู้สู่โลกกว้างให้เราได้พบเจอผู้คนมากมาย สถานที่ใหม่ ๆ และสิ่งใหม่ต่าง ๆ ที่เราไม่คยเจอ รวมเส้นทางประเทศยอดนิยมที่คุณห้ามพลาด “หาทัวร์แพลนดี..ที่..ดีแพลนทัวร์”

096-896-9386

dplantour@gmail.com