บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

SHSLNRT1 โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ เที่ยวเต็ม 4 วัน 3

0
6 Hours
Availability : พฤศจิกายน66-มีนาคม67
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ
รายละเอียดทัวร์

เมืองนาริตะ – เมืองคามาคุระ – วัดโคโตคุอิน – ถนนโคมาจิ – โอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ – โอชิโนะ ฮัคไก – ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – ดิวตี้ฟรี – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเสะ – เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกคาชิยะโยโคะโจ – ย่านคุระซึคุริ – เมืองนาริตะ – อิออน พลาซ่า

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินนาริตะ (SL394 : 09.35-19.30) – เมืองนาริตะ

Day 2เมืองนาริตะ – เมืองคามาคุระ – วัดโคโตคุอิน – ถนนโคมาจิ – โอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์

Day 3โอชิโนะ ฮัคไก – ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – ดิวตี้ฟรี – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

Day4วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเสะ – เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกคาชิยะโยโคะโจ – ย่านคุระซึคุริ – เมืองนาริตะ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)