บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

SHJLKIX3-โปรเเกรม OSAKA TOKYO SAKURA IN WINTER 7 วัน 5 คืน

0
6 Hours
Availability : พฤศจิกายน-ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินคันไซ
รายละเอียดทัวร์
  • OBARA ซากุระในฤดูหนาว” ,วัดคัตสึโอจิ วัดแห่งชัยชนะ ดารูมะย่านคันไซ มุมไหนก็สวยงาม ,เยือน สะพานโทเก็ตสึเคียว สะพานก้องโลกยามใบไม้เปลี่ยนสี ,นาบานะ โนะ ซาโตะ งานประดับไฟอลังการ ที่สุดในญี่ปุ่น ,โกไซโช โรปเวย์ ชมวิวอัศจรรย์และสีสันบนภูเขา ,ดื่มด่ำบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม ณ หุบเขาโครังเค ,พลาดไม่ได้กับน้ำตกชิราอิโตะ มรดกโลกเคียงคู่ภูเขาไฟฟูจิ ,สวนโชวะคิเนน พรมใบแปะก๊วยเหลืองอร่าม
  • วัดคัตสึโอจิ , ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก) , ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ (ถ่ายรูปด้านนอก) , วัดเทนริวจิ , สวนไผ่ , สะพานโทเก็ตสึเคียว , โกไซโช โรปเวย์, นาบานะ โนะ ซาโตะ, โอบาระ , หุบเขาโครังเค , สวนดอกไม้ฮามามัตสึ , น้ำตกชิราอิโตะ , อุโมงค์ใบเมเปิ้ล , สวนโชวะคิเนน , วัดอาซากุสะ , ตลาดปลาซึกิจิ , ชิบูย่า สแครมเบิ้ล สแควร์ , วัดนาริตะซัง , นาริตะโอโมเตซันโดะ , ช้อปปิ้ง , ย่านชินไซบาชิ , ช้อปปิ้งชินจูกุ , ออน พลาซ่า
เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day1ท่าอากาศย่านสุวรรณภูมิ

Day2กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ เมืองมิโนะ – วัดคัตสึโอจิ – ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูป ด้านนอก) – ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ (ถ่ายรูปด้านอก) – ย่านชินไซบาชิ

Day3เมืองเกียวโต – วัดเทนริวจิ – สวนไผ่ – สะพานโทเก็ตสึ เคียว – โกไซโช โรปเวย์– นาบานะ โนะ ซาโตะ

Day4โอบาระ – หุบเขาโครังเค – สวนดอกไม้ฮามามัตสึ– เมืองอิซุ

Day5น้ำตกชิราอิโตะ – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – สวนโชวะคิเนน – บุฟเฟ่ต์ชาบูพรีเมี่ยม

Day6วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาซึกิจิ– ชิบูย่า สแครมเบิ้ล สแควร์– ช้อปปิ้งชินจูกุ– บุฟเฟ่ตปิ้งย่าง

Day7เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัง – นาริตะโอโมเตซันโดะ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ