บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

PVG03 HO DMK SHANGHAI DISNEYLAND ดินแดนมหัศจรรย์ V.2 5D4N

0
5 Hours
Availability : พฤศจิกายน66- มีนาคม67
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้
รายละเอียดทัวร์

– สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน – เมืองหางโจว ล่องเรือทะเลสาปซีหู สวนชาหลงจิ่งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย – ร้านบัวหิมะ – วัดพระหยกขาว –  ร้านหยก – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว – ร้านผ้าไหม – ตลาดเฉิน หวังเมี่ยว –  หาดไว่ทาน –  ถนนนานจิง – เมืองเซียงไฮ้ –STARBUCKS RESERVE ROASTERY – THE GUNDAM BASE SHANGHAI

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1DAY1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

Day 2 ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้– สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด ์ เต็มวัน!!! (รวมบัตรเข้าสวนสนุก)

Day 3เมืองหางโจว– ล่องเรือทะเลสาปซีหู– สวนชาหลงจิ่ง– ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

Day4 ร้านบวัหิมะ – วัดพระหยกขาว – ร้านหยก – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว – ร้านผ้าไหม – ตลาดเฉิน หวังเมี่ยว – หาดไว่ทาน – ถนนนานจิง

Day5เมืองเซียงไฮ้ –STARBUCKS RESERVE ROASTERY – THE GUNDAM BASE SHANGHAI – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)