บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

JXJ98 – White Snow TOKYO FUJI โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ โยโกฮาม่า 5วัน 3 คืน

0
6 Hours
Availability : มกราคม-มีนาคม67
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนาริตะ
รายละเอียดทัวร์

– โตเกียว – วัดอาซากุสะ –  โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – พักฟูจิออนเซ็น – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – สวนโออิชิปาร์ค – ฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ต – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – ตลาดปลาซึกิจิ – พระใหญ่ไดบุตซึ – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – เส้นทางลอดใต้ทะเลอุมิโฮตารุ – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต – เทศกาลไฟประดับ Tokyo German Village Winter Illumination 

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ600 BKK-NRT 23.50-08.00

Day 2ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - พักฟูจิออนเซ็น

Day 3หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free - สวนโออิชิปาร์ค - ฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ต – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

Day4ตลาดปลาซึกิจิ - พระใหญ่ไดบุตซึ – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เส้นทางลอดใต้ทะเลอุมิโฮตารุ - ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต – เทศกาลไฟประดับ Tokyo German Village Winter Illumination

Day5ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ601 NRTBKK 09.15-14.35