บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

JJL94 – Snow Monkey OSAKA TOKYO 6วัน4คืน โอซาก้า เกียวโต ชิราคาว

0
6 Hours
Availability : มกราคม-มีนาคม67
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
รายละเอียดทัวร์

โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ถ่ายภาพกับป้ายไฟกูลิโกะ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เทศกาลไฟประดับ Nabana No Sato Winter Illumination – ร้านมีดซันชู – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ   นากาโนะ – Snow Monkey Park (Jigokudani Yaen-Koen) – ทะเลสาบเทพเจ้าสุวะ  – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – สวนโออิชิปาร์ค – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kawaguchiko Shikido Duty Free – ลานสกีฟูจิเท็น –  โตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาซึกิจิ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ 

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

Day 2ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ JL728 BKK-KIX 00.55-08.15 – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ถ่ายภาพกับป้ายไฟกูลิโกะ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เทศกาลไฟประดับ Nabana No Sato Winter Illumination

Day 3ร้านมีดซันชู - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ

Day4นากาโนะ - Snow Monkey Park (Jigokudani Yaen-Koen) - ทะเลสาบเทพเจ้าสุวะ

Day5หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - สวนโออิชิปาร์ค – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kawaguchiko Shikido Duty Free - ลานสกีฟูจิเท็น – โตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

Day6วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาซึกิจิ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ JL707 NRT- BKK 18.10-23.35