บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

BT-TPE95_VZ-โปรเเกรมไต้หวันSAKURA SEASON 2024 5 วัน 4 คืน

0
4 Hours
Availability : กุมภาพันธ์ 67
ท่าอากาศยานสุววณภูมิ
สนามบินเถาหยวน
รายละเอียดทัวร์

 เมืองไถจง – สวนดอกไม้จงเซ่อ -เมืองเจียอี้ -ชิมชาอู่หลง -นั่งรถไฟอาลีซาน – เมืองไถจง – ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต -หมู่บ้านสายรุ้ง – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – เมืองเถาหยวน -ร้านพายสับประรด – แช่น้ำเเร่ -Germanium – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต – เมืองนิวไทเป – ถนนคนเดินตั้นสุ่ย  -วัดอูจีเทียนหยวน – ศูนย์เครื่องสำอาง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89th)

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day1สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ - เถาหยวน ประเทศไต้หวัน - เมืองไถจง -สวนดอกไม้จงเซ่อ - เมืองเจียอี้

Day2ชิมชาอู่หลง - นั่งรถไฟอาลีซาน -เมืองไถจง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต

Day3หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา -เมืองเถาหยวน - ร้านพายสับประรด - แช่น้ำเเร่

Day4Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - เมืองนิวไทเป - ถนนคนเดินตั้นสุ่ย

Day5วัดอูจีเทียนหยวน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89th) -สนามบินเถาหยวน- สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ