บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

BT-TPE92_SL-โปรเเกรมไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2024 5 วัน 4 คืน

0
4 Hours
Availability : ธันวาคม66 -มกราคม67
ท่าอากาศยานดอนเมือง
สนามบินเถาหยวน
รายละเอียดทัวร์

เมืองหนานโถว -วัดเหวินหวู่ -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -เมืองเจียอี้ -ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต -ชิมชาอู่หลง – นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน – เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ไถจงไนท์มาร์เก็ต -เมืองไทเป – ร้านพายสับประรด – เมืองนิวไทเป – ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี -หมู่บ้านชาวประมงหลากสี- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่น -Germanium – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ศูนย์เครื่องสำอาง – ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต -ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89)

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day1สนามบินดอนเมือง -สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน -เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองเจียอี้- ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต

Day2ิชิมชาอู่หลง - นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน -เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต

Day3เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - เมืองนิวไทเป - ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี -หมู่บ้านชาวประมงหลากสี -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

Day4Germanium -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)

Day5สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ