บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

BT-TPE789_VZ-โปรเเกรมไทเป เทศกาลปีใหม่ 2024 4 วัน 3 คืน

0
4 Hours
Availability : เทศกาลปีใหม่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินเถาหยวน
รายละเอียดทัวร์

เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง -ไถจงไนท์มาร์เก็ต -เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา – เมืองไทเป – ร้านพายสับประรด – ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต -Germanium – เมืองนิวไทเป – ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89) -วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ศูนย์เครื่องสำอาง 

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day1สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต

Day2เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ร้านชา - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต

Day3Germanium - เมืองนิวไทเป - ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี -หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)

Day4วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ