บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

BT-TPE29_SL -โปรเเกรมไต้หวันเดินทางเทศกาลปีใหม่ 4 วัน 3 คืน

0
4 Hours
Availability : ธันวาคม66- มกราคม67
สนามบินดอนเมือง
สนามบินเถาหยวน
รายละเอียดทัวร์

เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา -เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต -เมืองไทเป – ร้านพายสับประรด  -เมืองนิวไทเป – ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี-หมู่บ้านชาวประมงหลากสี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟน -Germanium – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน  -ศูนย์เครื่องสำอาง – ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89) 

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day1สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ร้านชา -เมืองไถจง -หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดไถจงไนท์มาร์ เก็ต

Day2เมืองไทเป -ร้านพายสับประรด - เมืองนิวไทเป - ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟนิ

Day3Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน -ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)

Day4สนามบินเถาหยวน -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ