บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

BT-NRT10_JL -โปรเเกรมฟูจิ คามิโคจิ คาวาโกเอะ 5 วัน 4 คืน

0
6 Hours
Availability : พฤศจิกายน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินนาริตะ
รายละเอียดทัวร์

• อิออนมอลล์ -เมืองอิบารากิ -พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ – เมืองเก่าคาวาโกเอะ – เมืองมัตสึโมโต้ -อุทยานคามิโคจิ -ปราสาทมัตสึโมโต้- อุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิไคโร -ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 – กิจกรรมชงชา -โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต – โตเกียว -วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ -อิออนมอลล์

Day 2เมืองอิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ- เมืองเก่าคาวาโกเอะ - เมืองมัตสึโมโต้

Day 3อุทยานคามิโคจิ -ปราสาทมัตสึโมโต้ -อุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิไคโร

Day4ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 - กิจกรรมชงชา - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - โตเกียว

Day5 วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ- ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ -สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ