บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

BT-NRT04_XJ มหัศจรรย์ ทิวลิป นิกโก้ ฟรีเดย์ 6D4N

0
6 Hours
Availability : เมษายน 67
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
รายละเอียดทัวร์

• เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa  • เทศกาลประดับไฟซากามิโกะ  • ภูเขาไฟฟูจิ • ศูนย์การเรียนรู้ชงชา • จุดชมวิวซากุระริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ • เมืองนิกโก้ •  ศาลเจ้าโทโชกุ • ผ่านชมสะพานชินเคียว • พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ •  อิออน มอลล์  •  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์     

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa • เทศกาลประดับไฟซากามิโกะ

Day 3ภูเขาไฟฟูจิ • ศูนย์การเรียนรู้ชงชา • จุดชมวิวซากุระริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

Day 4 เมืองนิกโก้ • ศาลเจ้าโทโชกุ • ผ่านชมสะพานชินเคียว • พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ • อิออน มอลล์

Day 5อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง

Day 6ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ