บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
083-751-6663 088-646-6637    096-926-1949    096-896-9386 dplantour@gmail.com   @dplantour

BT-KIX04_TG มหัศจรรย์ JAPAN ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ คามิโคจิ พิ้งค์มอส 7D4N

0
6 Hours
Availability : พฤษภาคม 67
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ
รายละเอียดทัวร์

วัดคินคะคุจิ • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  • เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ •หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ  • สะพานนาคะบาชิ •เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า -คุโรเบะ • เขาทาเทยาม่า • กำแพงหิมะ • เขื่อนคุโรเบะ • อิออน มอลล์  • เมืองมัตสึโมโต้  • ปราสาทมัตสึโมโต้ • เมืองนากาโน่ • อุทยานคามิโคจิ • ทะเลสาบสุวะ   • เมืองยามานะชิ • เทศกาลทุ่งดอกพิ้งค์มอส • กิจกรรมชงชา • ช้อปปิ้งชินจูกุ •  สนามบินฮาเนดะ   • ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ             

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • วัดคินคะคุจิ • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ

Day 3หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • สะพานนาคะบาชิ

Day 4เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า -คุโรเบะ • เขาทาเทยาม่า • กำแพงหิมะ • เขื่อนคุโรเบะ • อิออน มอลล์

Day 5เมืองมัตสึโมโต้ • ปราสาทมัตสึโมโต้ • เมืองนากาโน่ • อุทยานคามิโคจิ • ทะเลสาบสุวะ

Day 6เมืองยามานะชิ • เทศกาลทุ่งดอกพิ้งค์มอส • กิจกรรมชงชา • ช้อปปิ้งชินจูกุ • สนามบินฮาเนดะ

DAY7ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ