บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

BT-IST46_TK-โปรเเกรมตรุกีบินตรงสู่อิสตันบูล พัก 5 ดาว 8 วัน 5 คืน

0
10 Hours
Availability : สิงหาคม -ธันวาคม66
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานอิสตันบูล
รายละเอียดทัวร์

อิสตันบูล – พระราชวังทอปกาปึ -ฮิปโปโดรม – บลูมอสก์ – ฮายาโซฟีอา – ตลาดแกรนด์บาซาร์- จุดชมวิว Pierre loti hill – ย่าน Balat -พระราชวังโดลมาบาห์เช่- ช่องแคบบอสพอรัส – เมืองชานัคคาเล่ -เมืองชานักกาเล่ -เมืองโบราณทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองคุชาดาสึ – Turkish Delight –  บ้านพระแม่มารี -เมืองคุซาดาสึ- เมืองโบราณเอฟฟิซุส – โรงงานผลิตเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่- ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส -เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า – เมืองคัปปาโดเกีย – สถานีคาราวาน – Belly Dance -เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – นครใต้ดินคาดัค – โรงงานผลิตพรมทอมือ – ร้านจิวเวอร์รี่และเซรามิค 

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day1สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - อิสตันบูล ตุรเคีย

Day2อิสตันบูล - พระราชวังทอปกาปึ -ฮิปโปโดรม - บลูมอสก์ - ฮายาโซฟีอา -ตลาดแกรนด์ บาซาร์- จุดชมวิว Pierre loti hill - ย่าน Balat

Day3 พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ช่องแคบบอสพอรัส - เมืองชานัคคาเล่

Day4เมืองชานักกาเล่ - เมืองโบราณทรอย - ม้าไม้เมืองทรอย - เมืองคุชาดาสึ - Turkish Delight -บ้านพระแม่มารี

Day5เมืองคุซาดาสึ -เมืองโบราณเอฟฟิซุส - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - ปามุคคาเล่- ปราสาทปุย ฝ้าย - เฮียราโพลิส

Day6เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - สถานีคาราวาน - Belly Dance

Day7เมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดินคาดัค - โรงงานผลิตพรมทอมือ -ร้านจิวเวอร์รี่และเซรามิค - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Day8สนามบินอิสตันบูล - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ