บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

BT-FUK04_FD- โปรเเกรมเบปปุ ยามากุชิ ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน

0
6 Hours
Availability : พฤศจิกายน66 -มีนาคม67
ท่าอากาศยานดอนเมือง
สนามบินฟุกุโอกะ
รายละเอียดทัวร์

เมืองฟุกุโอกะ – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน – เปปปุ -บ่อทะเลเดือด ยูมิ จิโกกุ -สะพานทสึโนะชิมะ โอฮาชิ- ศาลเจ้าโมโตโนสุมิอินาริ- ปราสาทโคคุระ -ห้างมิตซุย ช็อปปิ้งพาร์ค -ศาลเจ้าดาไซฟุ – โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – DUTY FREE • ช็อปปิ้งย่านเท็นจิน 

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day1ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

Day2เมืองฟุกุโอกะ - หมู่บ้านยูฟูอิน -ทะเลสาบคินริน - เปปปุ - บ่อทะเลเดือด ยูมิ จิโกกุ

Day3สะพานทสึโนะชิมะ โอฮาชิ- ศาลเจ้าโมโตโนสุมิอินาริ -ปราสาทโคคุระ -ห้างมิตซุย ช็อปปิ้งพารค์

Day4ศาลเจ้าดาไซฟุ - โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - DUTY FREE - ช็อปปิ้งย่านเท็นจิน

Day5สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ