บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

BT-FUK03_VZ -โปรเเกรมทาคาชิโฮะ เบปปุ ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน

0
6 Hours
Availability : พฤศจิกายน-ธันวาคม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินฟุกุโอกะ
รายละเอียดทัวร์

เมืองฟุกุโอกะ -ศาลเจ้าดาไซฟุ -หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – ทะเลสาบคินริน – เมืองเบปปุ -บ่อยูมิ จิโกกุ-เมืองคุมาโมโต้- ศาลเจ้าคามิชิกิมิคุมาโนะอิมะสึ- หุบเขาทาคาชิโฮ -ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ -ปราสาทคุมาโมโต้- โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท – DUTY FREE -ช้อปปิ้งย่านเทนจิน 

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day 1ท่าอากาศยานสุววรณภูมิกรุงเทพฯ

Day 2เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ -หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล - ทะเลสาบคินริน -เมืองเบปปุ -บ่อยูมิ จิโกก

Day 3เมืองคุมาโมโต้- ศาลเจ้าคามิชิกิมิคุมาโนะอิมะสึ -หุบเขาทาคาชิโฮ - ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ

Day4ปราสาทคุมาโมโต้- โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท - DUTY FREE -ช้อปปิ้งย่านเทนจิน

Day5สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น - สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ